Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 24. aprīlī

2009. gada 28. aprīlī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 24. aprīlī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 823 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā samazinājās par 11.8 mljrd. euro (līdz 265.4 mljrd. euro).

Ārkārtas darījumi

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2009. gada 22. aprīlis Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 7 dienas 36 mljrd. Šveices franku 36.1 mljrd. Šveices franku
2009. gada 23. aprīlis Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 73.8 mljrd. ASV dolāru 66.7 mljrd. ASV dolāru
2009. gada 23. aprīlis Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 84 dienas 23.9 mljrd. ASV dolāru 12.2 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Šveices nacionālo banku un Federālo rezervju sistēmu. EUR/CHF valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 1.1 mljrd. euro (līdz 294.0 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 3.9 mljrd. euro (līdz 752.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 2.6 mljrd. euro (līdz 143.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 14.4 mljrd. euro (līdz 645.1 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 22. aprīlī galvenajai refinansēšanas operācijai 249.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 244.1 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 31.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 21.9 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 7.1 mljrd. euro (līdz 249.1 mljrd. euro).

Citi jautājumi

Attiecībā uz 2009. gada 17. aprīļa Eurosistēmas konsolidēto nedēļas finanšu pārskatu (publicēts 2009. gada 21. aprīlī) jānorāda, ka pārējo aktīvu (9. aktīvu postenis) atlikumam bija jābūt 238 965 milj. euro (nevis 238 689 milj. euro) un ka pārējo saistību (10. pasīvu postenis) atlikumam bija jābūt 162 964 milj. euro (nevis 162 688 milj. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 240,840 −823
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 157,916 901
2.1 SVF debitoru parādi 14,350 −5
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 143,566 906
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 125,314 −14,065
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,397 996
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20,397 996
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 676,404 −5,261
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 244,126 −5,285
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 432,163 1
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 107 27
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 8 −4
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 31,449 −595
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 293,964 1,135
8 Valdības parāds euro 37,397 0
9 Pārējie aktīvi 240,281 1,316
Kopā aktīvi 1,823,963 −16,397
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 752,675 −3,885
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 280,409 2,042
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 249,149 −7,111
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 31,069 9,196
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 192 −43
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 440 120
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 152,284 2,522
5.1 Saistības pret valdību 143,934 2,631
5.2 Pārējās saistības 8,350 −110
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 184,190 −13,202
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,665 218
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,596 −1,596
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10,596 −1,596
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,551 0
10 Pārējās saistības 160,357 −2,607
11 Pārvērtēšanas konti 202,952 0
12 Kapitāls un rezerves 72,843 −8
Kopā pasīvi 1,823,963 −16,397

Kontaktinformācija presei