Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 24. dubnu 2009

28. dubna 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 24. dubna 2009 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 823 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě centrální banky Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě, jež vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 11,8 mld. EUR na 265,4 mld. EUR.

Mimořádné transakce

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
22. dubna 2009 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 7 dní 36 mld. CHF 36,1 mld. CHF
23. dubna 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 73,8 mld. USD 66,7 mld. USD
23. dubna 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 84 dní 23,9 mld. USD 12,2 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovými linkami), které Evropská centrální banka uzavřela se Švýcarskou národní bankou a s Federálním rezervním systémem. Měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 1,1 mld. EUR na 294,0 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) poklesla o 3,9 mld. EUR na 752,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 2,6 mld. EUR na 143,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4) poklesla o 14,4 mld. EUR na 645,1 mld. EUR. Ve středu 22. dubna 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 249,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 244,1 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (během předchozího týdne byl objem zhruba stejný), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 31,1 mld. EUR (ve srovnání s 21,9 mld. EUR během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 7,1 mld. EUR na 249,1 mld. EUR.

Ostatní

Co se týče konsolidované týdenní rozvahy Eurosystému k 17. dubnu 2009 (zveřejněno 21. dubna 2009), je třeba uvést, že ostatní aktiva (položka 9 na straně aktiv) měla vykazovat částku 238 965 mil. EUR, místo 238 689 mil. EUR, a že ostatní pasiva (položka 10 na straně pasiv) měla vykazovat částku 162 964 mil. EUR, místo 162 688 mil. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 240 840 −823
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 157 916 901
2.1 Pohledávky za MMF 14 350 −5
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 143 566 906
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 125 314 −14 065
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 397 996
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 397 996
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 676 404 −5 261
5.1 Hlavní refinanční operace 244 126 −5 285
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 432 163 1
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 107 27
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 8 −4
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 31 449 −595
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 293 964 1 135
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 397 0
9 Ostatní aktiva 240 281 1 316
Aktiva celkem 1 823 963 −16 397
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 752 675 −3 885
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 280 409 2 042
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 249 149 −7 111
2.2 Vkladová facilita 31 069 9 196
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 192 −43
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 440 120
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 152 284 2 522
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 143 934 2 631
5.2 Ostatní závazky 8 350 −110
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 184 190 −13 202
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 665 218
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 596 −1 596
8.1 Vklady a ostatní závazky 10 596 −1 596
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 551 0
10 Ostatní pasiva 160 357 −2 607
11 Účty přecenění 202 952 0
12 Kapitál a rezervní fondy 72 843 −8
Pasiva celkem 1 823 963 −16 397

Kontakty pro média