Menu

Skonsolidowanie sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 24 kwietnia 2009 r.

28 kwietnia 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 24 kwietnia 2009 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 823 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 11,8 mld euro do poziomu 265,4 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich.

Transakcje nadzwyczajne

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
22 kwietnia 2009 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni 36 mld CHF 36,1 mld CHF
23 kwietnia 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 73,8 mld USD 66,7 mld USD
23 kwietnia 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 84 dni 23,9 mld USD 12,2 mld USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasowymi wzajemnymi umowami walutowymi (liniami swap) zawartymi przez Europejski Bank Centralny z bankiem centralnym Szwajcarii i z Systemem Rezerwy Federalnej. Swap walutowy EUR/CHF nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów strefy euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 1,1 mld euro do poziomu 294,0 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 3,9 mld euro do poziomu 752,7 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 2,6 mld euro do poziomu 143,9 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 14,4 mld euro do poziomu 645,1 mld euro. W środę 22 kwietnia 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 249,4 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 244,1 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 31,1 mld euro (wobec 21,9 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 7,1 mld euro do poziomu 249,1 mld euro.

Inne kwestie

Należy odnotować, że w skonsolidowanym tygodniowym sprawozdaniu finansowym Eurosystemu na dzień 17 kwietnia 2009 r. (opublikowanym 21 kwietnia 2009 r.) saldo pozostałych aktywów (pozycja aktywów 9) powinno było wynieść 238.965 mln euro, a nie 238.689 mln euro, zaś saldo pozostałych pasywów (pozycja pasywów 10) powinno było wynieść 162.964 mln euro, a nie 162.688 mln euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 240.840 −823
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 157.916 901
2.1 Należności od MFW 14.350 −5
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 143.566 906
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 125.314 −14.065
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.397 996
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 20.397 996
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 676.404 −5.261
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 244.126 −5.285
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 432.163 1
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 107 27
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 8 −4
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 31.449 −595
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 293.964 1.135
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.397 0
9 Pozostałe aktywa 240.281 1.316
Aktywa razem 1.823.963 −16.397
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 752.675 −3.885
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 280.409 2.042
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 249.149 −7.111
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 31.069 9.196
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 192 −43
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 440 120
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 152.284 2.522
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 143.934 2.631
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.350 −110
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 184.190 −13.202
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.665 218
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.596 −1.596
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.596 −1.596
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.551 0
10 Pozostałe pasywa 160.357 −2.607
11 Różnice z wyceny 202.952 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 72.843 −8
Pasywa razem 1.823.963 −16.397

Kontakt z mediami