Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 24. aprila 2009

28. april 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 24. aprila 2009, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 823 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata v dveh centralnih bankah Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih zmanjšalo za 11,8 milijarde EUR na 265,4 milijarde EUR.

Izredne transakcije

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
22. april 2009 7-dnevna valutna zamenjava EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 36 mrd CHF 36,1 mrd CHF
23. april 2009 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 73,8 mrd USD 66,7 mrd USD
23. april 2009 84-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 23,9 mrd USD 12,2 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalnih linijah) med Evropsko centralno banko (ECB) in centralnima bankama Swiss National Bank in Federal Reserve System. Operacija valutne zamenjave EUR/CHF ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 1,1 milijarde EUR na 294,0 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 3,9 milijarde EUR na 752,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 2,6 milijarde EUR na 143,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 14,4 milijarde EUR na 645,1 milijarde EUR. V sredo, 22. aprila 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 249,4 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 244,1 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (približno enako kot prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 31,1 milijarde EUR (v primerjavi z 21,9 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 7,1 milijarde EUR na 249,1 milijarde EUR.

Drugo

V zvezi s tedenskim konsolidiranim računovodskim izkazom Eurosistema na dan 17. aprila 2009 (objavljen 21. aprila 2009) je treba opozoriti, da je dejansko stanje postavke druga sredstva (postavka sredstev 9) znašalo 238.965 milijonov EUR in ne 238.689 milijonov EUR, vrednost postavke druge obveznosti (postavka obveznosti 10) pa je znašala 162.964 milijonov EUR in ne 162.688 milijonov EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 240.840 −823
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 157.916 901
2.1 Terjatve do MDS 14.350 −5
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 143.566 906
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 125.314 −14.065
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.397 996
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.397 996
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 676.404 −5.261
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 244.126 −5.285
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 432.163 1
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 107 27
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 8 −4
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 31.449 −595
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 293.964 1.135
8 Dolg širše države v EUR 37.397 0
9 Druga sredstva 240.281 1.316
Skupaj sredstva 1.823.963 −16.397
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 752.675 −3.885
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 280.409 2.042
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 249.149 −7.111
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 31.069 9.196
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 192 −43
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 440 120
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 152.284 2.522
5.1 Širša država 143.934 2.631
5.2 Druge obveznosti 8.350 −110
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 184.190 −13.202
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.665 218
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 10.596 −1.596
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 10.596 −1.596
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.551 0
10 Druge obveznosti 160.357 −2.607
11 Računi prevrednotenja 202.952 0
12 Kapital in rezerve 72.843 −8
Skupaj obveznosti 1.823.963 −16.397

Stiki za medije