Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 24. aprílu 2009

28. apríla 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 24. apríla 2009 došlo k poklesu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 823 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnili dve z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade s Dohodou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch znížila o 11,8 mld. EUR na 265,4 mld. EUR.

Mimoriadne obchody

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
22. apríla 2009 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 36 mld. CHF 36,1 mld. CHF
23. apríla 2009 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 73,8 mld. USD 66,7 mld. USD
23. apríla 2009 84-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 23,9 mld. USD 12,2 mld. USD

Uvedené obchody na dodanie likvidity Eurosystém uskutočnil v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) medzi Európskou centrálnou bankou a Swiss National Bank a Federálnym rezervným systémom. Menový swap EUR/CHF nemal žiadny vplyv na čistú devízovú pozíciu Eurosystému.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 1,1 mld. EUR na 294,0 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 3,9 mld. EUR na 752,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 2,6 mld. EUR na 143,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 14,4 mld. EUR na 645,1 mld. EUR. V stredu 22. apríla 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 249,4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 244,1 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 31,1 mld. EUR (v porovnaní s 21,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 7,1 mld. EUR na 249,1 mld. EUR.

Ďalšie informácie

V súvislosti s týždňovým konsolidovaným finančným výkazom Eurosystému zostaveným k 17. aprílu 2009 (zverejneným 21. apríla 2009) je potrebné poznamenať, že hodnota ostatných aktív (položka 9 na strane aktív) mala namiesto 238 689 mil. EUR predstavovať 238 965 mil. EUR, a hodnota ostatných pasív (položka 10 na strane pasív) mala namiesto 162 688 mil. EUR predstavovať 162 964 mil. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 240 840 −823
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 157 916 901
2.1 Pohľadávky voči MMF 14 350 −5
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 143 566 906
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 125 314 −14 065
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 397 996
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 20 397 996
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 676 404 −5 261
5.1 Hlavné refinančné operácie 244 126 −5 285
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 432 163 1
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 107 27
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 8 −4
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 31 449 −595
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 293 964 1 135
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 397 0
9 Ostatné aktíva 240 281 1 316
Úhrn aktív 1 823 963 −16 397
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 752 675 −3 885
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 280 409 2 042
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 249 149 −7 111
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 31 069 9 196
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 192 −43
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 440 120
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 152 284 2 522
5.1 Verejná správa 143 934 2 631
5.2 Ostatné záväzky 8 350 −110
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 184 190 −13 202
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 665 218
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 596 −1 596
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 596 −1 596
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 551 0
10 Ostatné pasíva 160 357 −2 607
11 Účty precenenia 202 952 0
12 Kapitál a rezervy 72 843 −8
Úhrn pasív 1 823 963 −16 397

Kontakt pre médiá