Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning
per den 24 april 2009

28 april 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 24 april 2009 motsvarade minskningen på 823 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av två centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 11,8 miljarder EUR till 265,4 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar.

Extra transaktioner

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
22 april 2009 7-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF 36 miljarder CHF 36,1 miljarder CHF
23 april 2009 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 73,8 miljarder USD 66,7 miljarder USD
23 april 2009 84-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 23,9 miljarder USD 12,2 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) som ECB har med Swiss National Bank och Federal Reserve System. Valutaswapptransaktionen i EUR/CHF påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 1,1 miljarder EUR till 294,0 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 3,9 miljarder EUR till 752,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 2,6 miljarder EUR till 143,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 14,4 miljarder EUR till 645,1 miljarder EUR. Onsdagen den 22 april 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 249,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 244,1 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (ungefär samma som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 31,1 miljarder EUR (jämfört med 21,9 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som ett resultat av alla transaktioner minskade den aktuella ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (punkt 2.1 på skuldsidan) med 7,1 miljarder EUR till 249,1 miljarder EUR.

Övrigt

OBS: avseende Eurosystemets konsoliderade veckobalansräkning per den 17 april 2009 (publicerad den 21 april 2009) skulle övriga tillgångar (post 9 på skuldsidan) ha varit 238 965 miljoner EUR istället för 238 689 miljoner EUR och att övriga skulder (post 10 på skuldsidan) skulle ha varit 162 964 miljoner istället för 162 688 miljoner EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 240.840 −823
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 157.916 901
2.1 Fordringar på IMF 14.350 −5
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 143.566 906
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 125.314 −14.065
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.397 996
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.397 996
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 676.404 −5.261
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 244.126 −5.285
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 432.163 1
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 107 27
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 8 −4
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 31.449 −595
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 293.964 1.135
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.397 0
9 Övriga tillgångar 240.281 1.316
Summa tillgångar 1.823.963 −16.397
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 752.675 −3.885
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 280.409 2.042
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 249.149 −7.111
2.2 Inlåningsfacilitet 31.069 9.196
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 192 −43
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 440 120
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 152.284 2.522
5.1 Offentliga sektorn 143.934 2.631
5.2 Övriga skulder 8.350 −110
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 184.190 −13.202
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.665 218
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.596 −1.596
8.1 Inlåning och övriga skulder 10.596 −1.596
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.551 0
10 Övriga skulder 160.357 −2.607
11 Värderegleringskonton 202.952 0
12 Eget kapital 72.843 −8
Summa skulder 1.823.963 −16.397

Kontakt för media