European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 17 april 2009

21 april 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 17 april 2009 motsvarade minskningen på 6 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 3,2 miljarder EUR till 277,2 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar.

Extra transaktioner

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
15 april 2009 7-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF 36,3 miljarder CHF 36 miljarder CHF
16 april 2009 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 77,5 miljarder USD 73,8 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) som ECB har med Swiss National Bank och Federal Reserve System. Valutaswapptransaktionen i EUR/CHF påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) minskade med 1,1 miljarder EUR till 292,8 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 5,5 miljarder EUR till 756,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 5,9 miljarder EUR till 141,3 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 13,3 miljarder EUR till 659,6 miljarder EUR. Onsdagen den 15 april 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 237,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 249,4 miljarder EUR. Torsdagen den 16 april 2009 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 9,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 13,2 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med 1,8 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 21,9 miljarder EUR (jämfört med 21,5 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 24,1 miljarder EUR till 256,3 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 241.663 −6
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 157.016 −1.034
2.1 Fordringar på IMF 14.355 −5
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 142.661 −1.030
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 139.379 −2.751
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.401 1.504
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.401 1.504
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 681.665 13.719
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 249.411 11.776
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 432.162 3.695
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 80 −1.756
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 12 3
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 32.044 −1.565
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 292.829 −1.116
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.397 0
9 Övriga tillgångar 238.689 3.534
Summa tillgångar 1.840.083 12.285
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 756.560 −5.504
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 278.367 24.512
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 256.260 24.116
2.2 Inlåningsfacilitet 21.872 384
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 236 11
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 320 25
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 149.763 −6.005
5.1 Offentliga sektorn 141.303 −5.871
5.2 Övriga skulder 8.460 −133
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 197.392 −2.629
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.448 −1.454
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 12.192 899
8.1 Inlåning och övriga skulder 12.192 899
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.551 0
10 Övriga skulder 162.688 2.692
11 Värderegleringskonton 202.952 0
12 Eget kapital 72.850 −251
Summa skulder 1.840.083 12.285
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media