European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 17. aprīlī

2009. gada 21. aprīlī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 17. aprīlī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 6 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā samazinājās par 3.2 mljrd. euro (līdz 277.2 mljrd. euro).

Ārkārtas darījumi

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2009. gada 15. aprīlis Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 7 dienas 36.3 mljrd. Šveices franku 36 mljrd. Šveices franku
2009. gada 16. aprīlis Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 77.5 mljrd. ASV dolāru 73.8 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Šveices nacionālo banku un Federālo rezervju sistēmu. EUR/CHF valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms samazinājās par 1.1 mljrd. euro (līdz 292.8 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 5.5 mljrd. euro (līdz 756.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 5.9 mljrd. euro (līdz 141.3 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 13.3 mljrd. euro (līdz 659.6 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 15. aprīlī galvenajai refinansēšanas operācijai 237.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 249.4 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2009. gada 16. aprīlī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 9.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 13.2 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1.8 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 21.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 21.5 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 24.1 mljrd. euro (līdz 256.3 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 241,663 −6
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 157,016 −1,034
2.1 SVF debitoru parādi 14,355 −5
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 142,661 −1,030
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 139,379 −2,751
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,401 1,504
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19,401 1,504
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 681,665 13,719
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 249,411 11,776
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 432,162 3,695
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 80 −1,756
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 12 3
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 32,044 −1,565
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 292,829 −1,116
8 Valdības parāds euro 37,397 0
9 Pārējie aktīvi 238,689 3,534
Kopā aktīvi 1,840,083 12,285
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 756,560 −5,504
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 278,367 24,512
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 256,260 24,116
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 21,872 384
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 236 11
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 320 25
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 149,763 −6,005
5.1 Saistības pret valdību 141,303 −5,871
5.2 Pārējās saistības 8,460 −133
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 197,392 −2,629
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,448 −1,454
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12,192 899
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 12,192 899
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,551 0
10 Pārējās saistības 162,688 2,692
11 Pārvērtēšanas konti 202,952 0
12 Kapitāls un rezerves 72,850 −251
Kopā pasīvi 1,840,083 12,285
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem