European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 17. april 2009

21. april 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 17. april 2009, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 6 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 3,2 mia. euro til 277,2 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner samt likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar.

Ekstraordinære transaktioner

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
15. april 2009 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 7 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 36,3 mia. CHF 36 mia.
16. april 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 77,5 mia. USD 73,8 mia.

De likviditetstilførende operationer blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Schweizerische Nationalbank og Federal Reserve. EUR/CHF-valutaswappen havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) faldt med 1,1 mia. euro til 292,8 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 5,5 mia. euro til 756,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 5,9 mia. euro til 141,3 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 13,3 mia. euro til 659,6 mia. euro. Onsdag den 15. april 2009 udløb en primær markedsoperation på 237,6 mia. euro, og en ny på 249,4 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 16. april 2009 udløb en langfristet markedsoperation på 9,5 mia. euro, og en ny på 13,2 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod 1,8 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 21,9 mia. euro (mod 21,5 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 24,1 mia. euro til 256,3 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 241.663 −6
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 157.016 −1.034
2.1 Tilgodehavender hos IMF 14.355 −5
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 142.661 −1.030
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 139.379 −2.751
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.401 1.504
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.401 1.504
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 681.665 13.719
5.1 Primære markedsoperationer 249.411 11.776
5.2 Langfristede markedsoperationer 432.162 3.695
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 80 −1.756
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 12 3
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 32.044 −1.565
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 292.829 −1.116
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.397 0
9 Andre aktiver 238.689 3.534
Aktiver i alt 1.840.083 12.285
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 756.560 −5.504
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 278.367 24.512
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 256.260 24.116
2.2 Indlånsfacilitet 21.872 384
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 236 11
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 320 25
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 149.763 −6.005
5.1 Offentlig forvaltning og service 141.303 −5.871
5.2 Andre forpligtelser 8.460 −133
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 197.392 −2.629
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.448 −1.454
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 12.192 899
8.1 Indlån og andre forpligtelser 12.192 899
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.551 0
10 Andre forpligtelser 162.688 2.692
11 Revalueringskonti 202.952 0
12 Kapital og reserver 72.850 −251
Passiver i alt 1.840.083 12.285
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt