European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 17 april 2009

21 april 2009

Posten die geen verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 17 april 2009 was de daling van EUR 6 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 3,2 miljard naar EUR 277,2 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en van in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties.

Bijzondere transacties

Valutadatum Type transacties Vervallen bedrag Nieuw bedrag
15 april 2009 7-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap CHF 36,3 miljard CHF 36 miljard
16 april 2009 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 77,5 miljard USD 73,8 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) van de Europese Centrale Bank met respectievelijk de Zwitserse nationale bank en het Federal Reserve System. De EUR/CHF-deviezenswap had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) daalden met EUR 1,1 miljard naar EUR 292,8 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 5,5 miljard naar EUR 756,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 5,9 miljard naar EUR 141,3 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 13,3 miljard naar EUR 659,6 miljard. Op woensdag 15 april 2009 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 237,6 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 249,4 miljard verrekend. Op donderdag 16 april 2009 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 9,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 13,2 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met EUR 1,8 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 21,9 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 21,5 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 24,1 miljard naar EUR 256,3 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 241.663 −6
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 157.016 −1.034
2.1 Vorderingen op het IMF 14.355 −5
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 142.661 −1.030
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 139.379 −2.751
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.401 1.504
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.401 1.504
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 681.665 13.719
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 249.411 11.776
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 432.162 3.695
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 80 −1.756
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 12 3
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 32.044 −1.565
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 292.829 −1.116
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.397 0
9 Overige activa 238.689 3.534
Totaal activa 1.840.083 12.285
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 756.560 −5.504
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 278.367 24.512
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 256.260 24.116
2.2 Depositofaciliteit 21.872 384
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 236 11
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 320 25
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 149.763 −6.005
5.1 Overheid 141.303 −5.871
5.2 Overige verplichtingen 8.460 −133
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 197.392 −2.629
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.448 −1.454
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.192 899
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 12.192 899
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.551 0
10 Overige passiva 162.688 2.692
11 Herwaarderingsrekeningen 202.952 0
12 Kapitaal en reserves 72.850 −251
Totaal passiva 1.840.083 12.285
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media