European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 17. aprila 2009

21. april 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 17. aprila 2009, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 6 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih zmanjšalo za 3,2 milijarde EUR na 277,2 milijarde EUR.

Izredne transakcije

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
15. apr. 2009 7-dnevna valutna zamenjeva EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 36,3 mrd CHF 36 mrd CHF
16. apr. 2009 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 77,5 mrd USD 73,8 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko (ECB) in centralnima bankama Swiss National Bank in Federal Reserve System. Transakcija valutne zamenjave EUR/CHF ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) so se zmanjšala za 1,1 milijarde EUR na 292,8 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 5,5 milijarde EUR na 756,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 5,9 milijarde EUR na 141,3 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 13,3 milijarde EUR na 659,6 milijarde EUR. V sredo, 15. aprila 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 237,6 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 249,4 milijarde EUR. V četrtek, 16. aprila 2009, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 9,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 13,2 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi z 1,8 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 21,9 milijarde EUR (v primerjavi s 21,5 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 24,1 milijarde EUR na 256,3 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 241.663 −6
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 157.016 −1.034
2.1 Terjatve do MDS 14.355 −5
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 142.661 −1.030
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 139.379 −2.751
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.401 1.504
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.401 1.504
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 681.665 13.719
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 249.411 11.776
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 432.162 3.695
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 80 −1.756
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 12 3
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 32.044 −1.565
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 292.829 −1.116
8 Dolg širše države v EUR 37.397 0
9 Druga sredstva 238.689 3.534
Skupaj sredstva 1.840.083 12.285
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 756.560 −5.504
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 278.367 24.512
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 256.260 24.116
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 21.872 384
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 236 11
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 320 25
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 149.763 −6.005
5.1 Širša država 141.303 −5.871
5.2 Druge obveznosti 8.460 −133
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 197.392 −2.629
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.448 −1.454
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 12.192 899
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 12.192 899
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.551 0
10 Druge obveznosti 162.688 2.692
11 Računi prevrednotenja 202.952 0
12 Kapital in rezerve 72.850 −251
Skupaj obveznosti 1.840.083 12.285
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije