European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 17. dubnu 2009

21. dubna 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 17. dubna 2009 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 6 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě, jež vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl v důsledku klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o 3,2 mld. EUR na 277,2 mld. EUR.

Mimořádné transakce

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
15. dubna 2009 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 7 dní 36,3 mld. CHF 36 mld. CHF
16. dubna 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 77,5 mld. USD 73,8 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovými linkami), které Evropská centrální banka uzavřela se Švýcarskou národní bankou a s Federálním rezervním systémem. Měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) klesl o 1,1 mld. EUR na 292,8 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) klesla o 5,5 mld. EUR na 756,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se snížil o 5,9 mld. EUR na 141,3 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4) vzrostla o 13,3 mld. EUR na 659,6 mld. EUR. Ve středu 15. dubna 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 237,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 249,4 mld. EUR. Ve čtvrtek 16. dubna 2009 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 9,5 mld. EUR a byla vypořádána další o objemu 13,2 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (ve srovnání s 1,8 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 21,9 mld. EUR (ve srovnání se 21,5 mld. EUR během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 24,1 mld. EUR na 256,3 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 241 663 −6
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 157 016 −1 034
2.1 Pohledávky za MMF 14 355 −5
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 142 661 −1 030
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 139 379 −2 751
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 401 1 504
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 401 1 504
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 681 665 13 719
5.1 Hlavní refinanční operace 249 411 11 776
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 432 162 3 695
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 80 −1 756
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 12 3
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 32 044 −1 565
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 292 829 −1 116
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 397 0
9 Ostatní aktiva 238 689 3 534
Aktiva celkem 1 840 083 12 285
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 756 560 −5 504
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 278 367 24 512
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 256 260 24 116
2.2 Vkladová facilita 21 872 384
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 236 11
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 320 25
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 149 763 −6 005
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 141 303 −5 871
5.2 Ostatní závazky 8 460 −133
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 197 392 −2 629
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 448 −1 454
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 12 192 899
8.1 Vklady a ostatní závazky 12 192 899
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 551 0
10 Ostatní pasiva 162 688 2 692
11 Účty přecenění 202 952 0
12 Kapitál a rezervní fondy 72 850 −251
Pasiva celkem 1 840 083 12 285
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média