European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 17. aprílu 2009

21. apríla 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 17. apríla 2009 došlo k poklesu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 6 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade s Dohodou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch znížila o 3,2 mld. EUR na 277,2 mld. EUR.

Mimoriadne obchody

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
15. apríla 2009 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 36,3 mld. CHF 36 mld. CHF
16. apríla 2009 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 77,5 mld. USD 73,8 mld. USD

Uvedené obchody na dodanie likvidity Eurosystém uskutočnil v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) medzi Európskou centrálnou bankou a Swiss National Bank a Federálnym rezervným systémom. Menový swap EUR/CHF nemal žiadny vplyv na čistú devízovú pozíciu Eurosystému.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa znížil o 1,1 mld. EUR na 292,8 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 5,5 mld. EUR na 756,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 5,9 mld. EUR na 141,3 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 13,3 mld. EUR na 659,6 mld. EUR. V stredu 15. apríla 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 237,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 249,4 mld. EUR. Vo štvrtok 16. apríla 2009 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 9,5 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 13,2 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s 1,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 21,9 mld. EUR (v porovnaní s 21,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 24,1 mld. EUR na 256,3 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 241 663 −6
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 157 016 −1 034
2.1 Pohľadávky voči MMF 14 355 −5
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 142 661 −1 030
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 139 379 −2 751
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 401 1 504
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 19 401 1 504
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 681 665 13 719
5.1 Hlavné refinančné operácie 249 411 11 776
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 432 162 3 695
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 80 −1 756
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 12 3
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 32 044 −1 565
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 292 829 −1 116
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 397 0
9 Ostatné aktíva 238 689 3 534
Úhrn aktív 1 840 083 12 285
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 756 560 −5 504
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 278 367 24 512
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 256 260 24 116
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 21 872 384
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 236 11
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 320 25
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 149 763 −6 005
5.1 Verejná správa 141 303 −5 871
5.2 Ostatné záväzky 8 460 −133
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 197 392 −2 629
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 448 −1 454
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 12 192 899
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 12 192 899
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 551 0
10 Ostatné pasíva 162 688 2 692
11 Účty precenenia 202 952 0
12 Kapitál a rezervy 72 850 −251
Úhrn pasív 1 840 083 12 285
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá