European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 17 kwietnia 2009 r.

21 kwietnia 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 17 kwietnia 2009 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 6 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 3,2 mld euro do poziomu 277,2 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich.

Transakcje nadzwyczajne

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
15 kwietnia 2009 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni 36,3 mld CHF 36 mld CHF
16 kwietnia 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 77,5 mld USD 73,8 mld USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasowymi wzajemnymi umowami walutowymi (liniami swap) zawartymi przez Europejski Bank Centralny z bankiem centralnym Szwajcarii i z Systemem Rezerwy Federalnej. Swap walutowy EUR/CHF nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów strefy euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) obniżyły się o 1,1 mld euro do poziomu 292,8 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 5,5 mld euro do poziomu 756,6 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 5,9 mld euro do poziomu 141,3 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 13,3 mld euro do poziomu 659,6 mld euro. W środę 15 kwietnia 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 237,6 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 249,4 mld euro. W czwartek 16 kwietnia 2009 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 9,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 13,2 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (wobec 1,8 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 21,9 mld euro (wobec 21,5 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 24,1 mld euro do poziomu 256,3 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 241.663 −6
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 157.016 −1.034
2.1 Należności od MFW 14.355 −5
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 142.661 −1.030
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 139.379 −2.751
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.401 1.504
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 19.401 1.504
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 681.665 13.719
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 249.411 11.776
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 432.162 3.695
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 80 −1.756
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 12 3
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 32.044 −1.565
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 292.829 −1.116
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.397 0
9 Pozostałe aktywa 238.689 3.534
Aktywa razem 1.840.083 12.285
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 756.560 −5.504
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 278.367 24.512
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 256.260 24.116
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 21.872 384
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 236 11
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 320 25
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 149.763 −6.005
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 141.303 −5.871
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.460 −133
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 197.392 −2.629
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.448 −1.454
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 12.192 899
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 12.192 899
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.551 0
10 Pozostałe pasywa 162.688 2.692
11 Różnice z wyceny 202.952 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 72.850 −251
Pasywa razem 1.840.083 12.285
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami