European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 17 април 2009 г.

21 април 2009 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 6 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 17 април 2009 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението между централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 3,2 млрд. евро до 277,2 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари.

Таблица 1. Извънредни транзакции

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
15 април 2009 г. 7-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове за предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 36,3 млрд. швейцарски франка 36 млрд. швейцарски франка
16 април 2009 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 77,5 млрд. щатски долара 73,8 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временните реципрочни валутни споразумения (суап линии), сключени от Европейската централна банка с Швейцарската национална банка и със Системата на Федералния резерв. Валутният суап в евро/швейцарски франкове не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват намаление с 1,1 млрд. евро до 292,8 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. I от пасивите) намаляват с 5,5 млрд. евро до 756,6 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 5,9 млрд. евро до 141,3 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение от 13,3 млрд. евро до 659,6 млрд. евро. На 15 април 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 237,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 249,4 млрд. евро. На 16 април 2009 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 9,5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 13,2 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при 1,8 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 21,9 млрд. евро (при 21,5 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 24,1 млрд. евро до 256,3 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 241 663 −6
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 157 016 −1 034
2.1 Вземания от МВФ 14 355 −5
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 142 661 −1 030
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 139 379 −2 751
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 401 1 504
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 401 1 504
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 681 665 13 719
5.1 Основни операции по рефинансиране 249 411 11 776
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 432 162 3 695
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 80 −1 756
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 12 3
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 32 044 −1 565
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 292 829 −1 116
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 37 397 0
9 Други активи 238 689 3 534
Общо активи 1 840 083 12 285
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 756 560 −5 504
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 278 367 24 512
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 256 260 24 116
2.2 Депозитно улеснение 21 872 384
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 236 11
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 320 25
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 149 763 −6 005
5.1 Сектор „Държавно управление“ 141 303 −5 871
5.2 Други задължения 8 460 −133
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 197 392 −2 629
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 448 −1 454
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 192 899
8.1 Депозити, салда и други задължения 12 192 899
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 551 0
10 Други задължения 162 688 2 692
11 Сметки за преоценка 202 952 0
12 Капитал и резерви 72 850 −251
Общо пасиви 1 840 083 12 285
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите