Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 10 април 2009 г.

15 април 2009 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 3 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 10 април 2009 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението между централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 10,4 млрд. евро до 280,4 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари.

Таблица 1. Извънредни транзакции

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
8 април 2009 г. 7-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове за предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 36 млрд. швейцарски франка 36,3 млрд. швейцарски франка
9 април 2009 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 93,1 млрд. щатски долара 77,5 млрд. щатски долара
9 април 2009 г. 28-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 16 млрд. щатски долара 19,4 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временните реципрочни валутни споразумения (суап линии), сключени от Европейската централна банка с Швейцарската национална банка и със Системата на Федералния резерв. Валутният суап в евро/швейцарски франкове не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 2 млрд. евро до 293,9 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 9,3 млрд. евро до 762,1 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 4,1 млрд. евро до 147,2 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение от 55,3 млрд. евро до 646,2 млрд. евро. На 8 април 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 238,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 237,6 млрд. евро. В същия ден настъпи падежът на допълнителна дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 120,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 131,8 млрд. евро с матуритет 35 дни. На 9 април 2009 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 50 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 36,1 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 1,8 млрд. евро (при 0,8 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 21,5 млрд. евро (при 78,5 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 42,5 млрд. евро до 232,1 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 241 669 −3
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 158 050 −513
2.1 Вземания от МВФ 14 360 −36
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 143 690 −477
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 142 130 −9 167
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 897 680
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 897 680
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 667 946 −1 662
5.1 Основни операции по рефинансиране 237 635 −436
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 428 467 −2 279
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 836 1 051
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 9 3
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 33 609 477
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 293 945 2 013
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 37 397 0
9 Други активи 235 154 −411
Общо активи 1 827 798 −8 586
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 762 064 9 282
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 253 856 −14 500
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 232 143 42 504
2.2 Депозитно улеснение 21 488 −57 029
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 225 25
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 295 47
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 155 768 4 489
5.1 Сектор „Държавно управление“ 147 174 4 116
5.2 Други задължения 8 593 373
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 200 021 −9 157
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 901 −167
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 293 863
8.1 Депозити, салда и други задължения 11 293 863
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 551 0
10 Други задължения 159 996 65
11 Сметки за преоценка 202 952 0
12 Капитал и резерви 73 102 491
Общо пасиви 1 827 798 −8 586