SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 10. april 2009

15. april 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 10. april 2009, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 3 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 10,4 mia. euro til 280,4 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner samt likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar.

Ekstraordinære transaktioner

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
8. april 2009 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 7 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 36 mia. CHF 36,3 mia.
9. april 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 93,1 mia. USD 77,5 mia.
9. april 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 28 dage USD 16 mia. USD 19,4 mia.

De likviditetstilførende operationer blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Schweizerische Nationalbank og Federal Reserve. EUR/CHF-valutaswappen havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 2 mia. euro til 293,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 9,3 mia. euro til 762,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 4,1 mia. euro til 147,2 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 55,3 mia. euro til 646,2 mia. euro. Onsdag den 8. april 2009 udløb en primær markedsoperation på 238,1 mia. euro, og en ny på 237,6 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb en supplerende langfristet markedsoperation på 120,2 mia. euro, og en ny på 131,8 mia. euro, med en løbetid på 35 dage, blev afviklet. Torsdag den 9. april 2009 udløb en langfristet markedsoperation på 50 mia. euro, og en ny på 36,1 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 1,8 mia. euro (mod 0,8 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 21,5 mia. euro (mod 78,5 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 42,5 mia. euro til 232,1 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 241.669 −3
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 158.050 −513
2.1 Tilgodehavender hos IMF 14.360 −36
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 143.690 −477
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 142.130 −9.167
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.897 680
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.897 680
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 667.946 −1.662
5.1 Primære markedsoperationer 237.635 −436
5.2 Langfristede markedsoperationer 428.467 −2.279
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1.836 1.051
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 9 3
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 33.609 477
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 293.945 2.013
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.397 0
9 Andre aktiver 235.154 −411
Aktiver i alt 1.827.798 −8.586
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 762.064 9.282
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 253.856 −14.500
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 232.143 42.504
2.2 Indlånsfacilitet 21.488 −57.029
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 225 25
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 295 47
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 155.768 4.489
5.1 Offentlig forvaltning og service 147.174 4.116
5.2 Andre forpligtelser 8.593 373
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 200.021 −9.157
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.901 −167
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 11.293 863
8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.293 863
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.551 0
10 Andre forpligtelser 159.996 65
11 Revalueringskonti 202.952 0
12 Kapital og reserver 73.102 491
Passiver i alt 1.827.798 −8.586