Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 10 kwietnia 2009 r.

15 kwietnia 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 10 kwietnia 2009 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 3 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 10,4 mld euro do poziomu 280,4 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich.

Transakcje nadzwyczajne

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
8 kwietnia 2009 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni 36 mld CHF 36,3 mld CHF
9 kwietnia 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 93,1 mld USD 77,5 mld USD
9 kwietnia 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 28 dni 16 mld USD 19,4 mld USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasowymi wzajemnymi umowami walutowymi (liniami swap) zawartymi przez Europejski Bank Centralny z bankiem centralnym Szwajcarii i z Systemem Rezerwy Federalnej. Swap walutowy EUR/CHF nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów strefy euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 2 mld euro do poziomu 293,9 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 9,3 mld euro do poziomu 762,1 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 4,1 mld euro do poziomu 147,2 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 55,3 mld euro do poziomu 646,2 mld euro. W środę 8 kwietnia 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 238,1 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 237,6 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności dodatkowej dłuższej operacji refinansującej w kwocie 120,2 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 131,8 mld euro, z terminem zapadalności 35 dni. W czwartek 9 kwietnia 2009 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 50 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 36,1 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1,8 mld euro (w porównaniu z 0,8 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 21,5 mld euro (w porównaniu z 78,5 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 42,5 mld euro do poziomu 232,1 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 241.669 −3
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 158.050 −513
2.1 Należności od MFW 14.360 −36
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 143.690 −477
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 142.130 −9.167
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.897 680
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 17.897 680
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 667.946 −1.662
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 237.635 −436
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 428.467 −2.279
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1.836 1.051
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 9 3
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 33.609 477
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 293.945 2.013
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.397 0
9 Pozostałe aktywa 235.154 −411
Aktywa razem 1.827.798 −8.586
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 762.064 9.282
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 253.856 −14.500
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 232.143 42.504
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 21.488 −57.029
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 225 25
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 295 47
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 155.768 4.489
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 147.174 4.116
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.593 373
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 200.021 −9.157
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.901 −167
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.293 863
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.293 863
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.551 0
10 Pozostałe pasywa 159.996 65
11 Różnice z wyceny 202.952 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 73.102 491
Pasywa razem 1.827.798 −8.586