Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 10. aprila 2009

15. april 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 10. aprila 2009, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 3 milijone EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih zmanjšalo za 10,4 milijarde EUR na 280,4 milijarde EUR.

Izredne transakcije

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
8. apr. 2009 7-dnevna valutna zamenjeva EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 36 mrd CHF 36,3 mrd CHF
9. apr. 2009 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 93,1 mrd USD 77,5 mrd USD
9. apr. 2009 28-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 16 mrd USD 19,4 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko (ECB) in centralnima bankama Swiss National Bank in Federal Reserve System. Operacija valutne zamenjave EUR/CHF ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 2 milijardi EUR na 293,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 9,3 milijarde EUR na 762,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 4,1 milijarde EUR na 147,2 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 55,3 milijarde EUR na 646,2 milijarde EUR. V sredo, 8. aprila 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 238,1 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 237,6 milijarde EUR. Istega dne je zapadla dodatna operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 120,2 milijarde EUR in poravnana je bila nova v višini 131,8 milijarde EUR z zapadlostjo 35 dni. V četrtek, 9. aprila 2009, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 50 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 36,1 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 1,8 milijarde EUR (v primerjavi z 0,8 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 21,5 milijarde EUR (v primerjavi s 78,5 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 42,5 milijarde EUR na 232,1 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 241.669 −3
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 158.050 −513
2.1 Terjatve do MDS 14.360 −36
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 143.690 −477
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 142.130 −9.167
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.897 680
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.897 680
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 667.946 −1.662
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 237.635 −436
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 428.467 −2.279
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1.836 1.051
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 9 3
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 33.609 477
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 293.945 2.013
8 Dolg širše države v EUR 37.397 0
9 Druga sredstva 235.154 −411
Skupaj sredstva 1.827.798 −8.586
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 762.064 9.282
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 253.856 −14.500
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 232.143 42.504
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 21.488 −57.029
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 225 25
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 295 47
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 155.768 4.489
5.1 Širša država 147.174 4.116
5.2 Druge obveznosti 8.593 373
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 200.021 −9.157
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.901 −167
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 11.293 863
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 11.293 863
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.551 0
10 Druge obveznosti 159.996 65
11 Računi prevrednotenja 202.952 0
12 Kapital in rezerve 73.102 491
Skupaj obveznosti 1.827.798 −8.586