Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 10. aprīlī

2009. gada 15. aprīlī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 10. aprīlī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 3 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā samazinājās par 10.4 mljrd. euro (līdz 280.4 mljrd. euro).

Ārkārtas darījumi

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2009. gada 8. aprīlis Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 7 dienas 36 mljrd. Šveices franku 36.3 mljrd. Šveices franku
2009. gada 9. aprīlis Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 93.1 mljrd. ASV dolāru 77.5 mljrd. ASV dolāru
2009. gada 9. aprīlis Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 28 dienas 16 mljrd. ASV dolāru 19.4 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Šveices nacionālo banku un Federālo rezervju sistēmu. EUR/CHF valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 2 mljrd. euro (līdz 293.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 9.3 mljrd. euro (līdz 762.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 4.1 mljrd. euro (līdz 147.2 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 55.3 mljrd. euro (līdz 646.2 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 8. aprīlī galvenajai refinansēšanas operācijai 238.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 237.6 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā papildu ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 120.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna papildu ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 131.8 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 35 dienas. Ceturtdien, 2009. gada 9. aprīlī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 50 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 36.1 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.8 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 21.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 78.5 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 42.5 mljrd. euro (līdz 232.1 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 241,669 −3
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 158,050 −513
2.1 SVF debitoru parādi 14,360 −36
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 143,690 −477
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 142,130 −9,167
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,897 680
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,897 680
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 667,946 −1,662
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 237,635 −436
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 428,467 −2,279
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1,836 1,051
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 9 3
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 33,609 477
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 293,945 2,013
8 Valdības parāds euro 37,397 0
9 Pārējie aktīvi 235,154 −411
Kopā aktīvi 1,827,798 −8,586
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 762,064 9,282
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 253,856 −14,500
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 232,143 42,504
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 21,488 −57,029
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 225 25
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 295 47
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 155,768 4,489
5.1 Saistības pret valdību 147,174 4,116
5.2 Pārējās saistības 8,593 373
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 200,021 −9,157
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,901 −167
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11,293 863
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11,293 863
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,551 0
10 Pārējās saistības 159,996 65
11 Pārvērtēšanas konti 202,952 0
12 Kapitāls un rezerves 73,102 491
Kopā pasīvi 1,827,798 −8,586