Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 10. dubnu 2009

15. dubna 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 10. dubna 2009 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 3 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě, jež vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl v důsledku klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o 10,4 mld. EUR na 280,4 mld. EUR.

Mimořádné transakce

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
8. dubna 2009 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 7 dní 36 mld. CHF 36,3 mld. CHF
9. dubna 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 93,1 mld. USD 77,5 mld. USD
9. dubna 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 28 dní 16 mld. USD 19,4 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovými linkami), které Evropská centrální banka uzavřela se Švýcarskou národní bankou a s Federálním rezervním systémem. Měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 2 mld. EUR na 293,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) vzrostla o 9,3 mld. EUR na 762,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 4,1 mld. EUR na 147,2 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4) vzrostla o 55,3 mld. EUR na 646,2 mld. EUR. Ve středu 8. dubna 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 238,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 237,6 mld. EUR. V tentýž den byla splatná dodatečná dlouhodobější refinanční operace o objemu 120,2 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 131,8 mld. EUR se splatností 35 dní. Ve čtvrtek 9. dubna 2009 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 50 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 36,1 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 1,8 mld. EUR (ve srovnání s 0,8 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 21,5 mld. EUR (ve srovnání se 78,5 mld. EUR během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 42,5 mld. EUR na 232,1 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 241 669 −3
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 158 050 −513
2.1 Pohledávky za MMF 14 360 −36
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 143 690 −477
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 142 130 −9 167
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 897 680
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 897 680
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 667 946 −1 662
5.1 Hlavní refinanční operace 237 635 −436
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 428 467 −2 279
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 836 1 051
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 9 3
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 33 609 477
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 293 945 2 013
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 397 0
9 Ostatní aktiva 235 154 −411
Aktiva celkem 1 827 798 −8 586
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 762 064 9 282
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 253 856 −14 500
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 232 143 42 504
2.2 Vkladová facilita 21 488 −57 029
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 225 25
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 295 47
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 155 768 4 489
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 147 174 4 116
5.2 Ostatní závazky 8 593 373
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 200 021 −9 157
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 901 −167
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 293 863
8.1 Vklady a ostatní závazky 11 293 863
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 551 0
10 Ostatní pasiva 159 996 65
11 Účty přecenění 202 952 0
12 Kapitál a rezervní fondy 73 102 491
Pasiva celkem 1 827 798 −8 586