Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 10 april 2009

15 april 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 10 april 2009 motsvarade minskningen på 3 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 10,4 miljarder EUR till 280,4 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner samt likvidiserande transaktioner i US-dollar.

Extra transaktioner

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
8 april 2009 7-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF 36 miljarder CHF 36,3 miljarder CHF
9 april 2009 7-dagars likvidiserande valutaswapp i US-dollar 93,1 miljarder USD 77,5 miljarder USD
9 april 2009 28-dagars likvidiserande valutaswapp i US-dollar 16 miljarder USD 19,4 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) som ECB har med Swiss National Bank och Federal Reserve System. Valutaswapptransaktionen i EUR/CHF påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 2 miljarder EUR till 293,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 9,3 miljarder EUR till 762,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 4,1 miljarder EUR till 147,2 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 55,3 miljarder EUR till 646,2 miljarder EUR. Onsdagen den 8 april 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 238,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 237,6 miljarder EUR. Samma dag förföll en extra långfristig refinansieringstransaktion på 120,2 miljarder EUR och ersattes med en ny på 131,8 miljarder EUR, med en löptid på 35 dagar. Torsdagen den 9 april 2009 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 50 miljarder EUR och ersattes med en ny på 36,1 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 1,8 miljarder EUR (jämfört med 0,8 miljarder  EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 21,5 miljarder EUR (jämfört med 78,5 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 42,5 miljarder EUR till 232,1 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 241.669 −3
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 158.050 −513
2.1 Fordringar på IMF 14.360 −36
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 143.690 −477
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 142.130 −9.167
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.897 680
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.897 680
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 667.946 −1.662
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 237.635 −436
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 428.467 −2.279
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1.836 1.051
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 9 3
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 33.609 477
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 293.945 2.013
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.397 0
9 Övriga tillgångar 235.154 −411
Summa tillgångar 1.827.798 −8.586
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 762.064 9.282
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 253.856 −14.500
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 232.143 42.504
2.2 Inlåningsfacilitet 21.488 −57.029
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 225 25
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 295 47
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 155.768 4.489
5.1 Offentliga sektorn 147.174 4.116
5.2 Övriga skulder 8.593 373
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 200.021 −9.157
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.901 −167
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.293 863
8.1 Inlåning och övriga skulder 11.293 863
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.551 0
10 Övriga skulder 159.996 65
11 Värderegleringskonton 202.952 0
12 Eget kapital 73.102 491
Summa skulder 1.827.798 −8.586

Kontakt för media