Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 10. aprílu 2009

15. apríla 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 10. apríla 2009 došlo k poklesu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 3 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade s Dohodou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch znížila o 10,4 mld. EUR na 280,4 mld. EUR.

Mimoriadne obchody

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
8. apríla 2009 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 36 mld. CHF 36,3 mld. CHF
9. apríla 2009 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 93,1 mld. USD 77,5 mld. USD
9. apríla 2009 28-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 16 mld. USD 19,4 mld. USD

Uvedené obchody na dodanie likvidity Eurosystém uskutočnil v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) medzi Európskou centrálnou bankou a Swiss National Bank a Federálnym rezervným systémom. Menový swap EUR/CHF nemal žiadny vplyv na čistú devízovú pozíciu Eurosystému.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 2 mld. EUR na 293,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 9,3 mld. EUR na 762,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) stúpol o 4,1 mld. EUR na 147,2 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 55,3 mld. EUR na 646,2 mld. EUR. V stredu 8. apríla 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 238,1 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 237,6 mld. EUR. V ten istý deň bola splatná dodatočná dlhodobejšia refinančná operácia v objeme 120,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 131,8 mld. EUR so splatnosťou 35 dní. Vo štvrtok 9. apríla 2009 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 50 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 36,1 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 1,8 mld. EUR (v porovnaní s 0,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 21,5 mld. EUR (v porovnaní so 78,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 42,5 mld. EUR na 232,1 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 241 669 −3
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 158 050 −513
2.1 Pohľadávky voči MMF 14 360 −36
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 143 690 −477
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 142 130 −9 167
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 897 680
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 897 680
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 667 946 −1 662
5.1 Hlavné refinančné operácie 237 635 −436
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 428 467 −2 279
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 836 1 051
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 9 3
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 33 609 477
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 293 945 2 013
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 397 0
9 Ostatné aktíva 235 154 −411
Úhrn aktív 1 827 798 −8 586
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 762 064 9 282
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 253 856 −14 500
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 232 143 42 504
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 21 488 −57 029
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 225 25
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 295 47
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 155 768 4 489
5.1 Verejná správa 147 174 4 116
5.2 Ostatné záväzky 8 593 373
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 200 021 −9 157
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 901 −167
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 293 863
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 293 863
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 551 0
10 Ostatné pasíva 159 996 65
11 Účty precenenia 202 952 0
12 Kapitál a rezervy 73 102 491
Úhrn pasív 1 827 798 −8 586

Kontakt pre médiá