Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 10 april 2009

15 april 2009

Posten die geen verband houden met monetaire beleidstransacties

In de week die eindigde op 10 april 2009 was de daling van EUR 3 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 10,4 miljard naar EUR 280,4 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en van in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties.

Bijzondere transacties

Valutadatum Type transacties Vervallen bedrag Nieuw bedrag
8 april 2009 7-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap CHF 36 miljard CHF 36,3 miljard
9 april 2009 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 93,1 miljard USD 77,5 miljard
9 april 2009 28-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 16 miljard USD 19,4 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) van de Europese Centrale Bank met respectievelijk de Zwitserse nationale bank en het Federal Reserve System. De EUR/CHF-deviezenswap had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 2 miljard naar EUR 293,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 9,3 miljard naar EUR 762,1 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 4,1 miljard naar EUR 147,2 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 55,3 miljard naar EUR 646,2 miljard. Op woensdag 8 april 2009 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 238,1 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 237,6 miljard verrekend. Op dezelfde dag verviel een aanvullende langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 120,2 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 131,8 miljard, met een looptijd van 35 dagen, verrekend. Op donderdag 9 april 2009 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 50 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 36,1 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 1,8 miljard (vergeleken met EUR 0,8 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 21,5 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 78,5 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 42,5 miljard naar EUR 232,1 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 241.669 −3
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 158.050 −513
2.1 Vorderingen op het IMF 14.360 −36
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 143.690 −477
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 142.130 −9.167
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.897 680
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.897 680
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 667.946 −1.662
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 237.635 −436
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 428.467 −2.279
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.836 1.051
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 9 3
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 33.609 477
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 293.945 2.013
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.397 0
9 Overige activa 235.154 −411
Totaal activa 1.827.798 −8.586
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 762.064 9.282
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 253.856 −14.500
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 232.143 42.504
2.2 Depositofaciliteit 21.488 −57.029
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 225 25
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 295 47
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 155.768 4.489
5.1 Overheid 147.174 4.116
5.2 Overige verplichtingen 8.593 373
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 200.021 −9.157
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.901 −167
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.293 863
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.293 863
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.551 0
10 Overige passiva 159.996 65
11 Herwaarderingsrekeningen 202.952 0
12 Kapitaal en reserves 73.102 491
Totaal passiva 1.827.798 −8.586