Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 13 март 2009 г.

17 март 2009 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението със 105 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 13 март 2009 г., отразява извършената продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата и покупката на злато от друга централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 5,9 млрд. евро до 283,4 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции и на операциите по предоставяне на ликвидност в щатски долари (вж. раздела „Извънредни транзакции, несвързани с операции по паричната политика“).

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 2,1 млрд. евро до 288,2 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 0,3 млрд. евро до 746,3 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 2,1 млрд. евро до 124,4 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение от 57,7 млрд. евро до 618,4 млрд. евро. На 11 март 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 244,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 227,7 млрд. евро. Също на 11 март 2009 г., сряда, настъпи падежът на допълнителна дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 104,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 120,2 млрд. евро с матуритет 28 дни. На 12 март 2009 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 55,9 млрд. евро с матуритет три месеца и бе извършено плащането по нова на стойност 30,2 млрд. евро. В същия ден бе извършено плащането по друга допълнителна дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 10,8 млрд. евро с матуритет шест месеца.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,3 млрд. евро (при 0,5 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 61,8 млрд. евро (при 135,6 млрд. евро през предходната седмица).

Извънредни транзакции, несвързани с операции по паричната политика

Таблица 1. 

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
11 март 2009 г. 7-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове за предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 35,1 млрд. швейцарски франка 34,8 млрд. швейцарски франка
12 март 2009 г. 3-месечен валутен суап в евро/датски крони за предоставяне на ликвидност в евро 17,6 млрд. датски крони 6,0 млрд. датски крони
12 март 2009 г. 28-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 15,4 млрд. щатски долара 16,0 млрд. щатски долара
12 март 2009 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 76,5 млрд. щатски долара 81,9 млрд. щатски долара
13 март 2009 г. 84-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове за предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 0,9 млрд. швейцарски франка -

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са проведени от Евросистемата във връзка с временните реципрочни валутни споразумения (суап линии) между Европейската централна банка и Системата на Федералния резерв, Швейцарската национална банка и националната банка на Дания ( Danmarks Nationalbank). Валутните суап операции в евро/швейцарски франкове и евро/датски крони не се отразиха на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 64,8 млрд. евро до 244,2 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 217 638 −105
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 155 272 −1 527
2.1 Вземания от МВФ 13 237 118
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 142 035 −1 646
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 144 063 8 082
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 336 −663
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 336 −663
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 680 795 −16 031
5.1 Основни операции по рефинансиране 227 701 −16 446
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 452 765 567
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 322 −156
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 7 4
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 28 796 −338
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 288 238 2 055
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 37 425 0
9 Други активи 256 870 −2 858
Общо активи 1 829 433 −11 385
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 746 337 302
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 306 641 −8 977
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 244 244 64 796
2.2 Депозитно улеснение 61 841 −73 771
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 556 −2
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 300 1
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 132 708 2 281
5.1 Сектор „Държавно управление“ 124 361 2 125
5.2 Други задължения 8 347 157
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 211 501 6 760
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 176 425
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 312 255
8.1 Депозити, салда и други задължения 10 312 255
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 446 0
10 Други задължения 167 457 −12 658
11 Сметки за преоценка 176 589 0
12 Капитал и резерви 71 967 225
Общо пасиви 1 829 433 −11 385