Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 13 maart 2009

17 maart 2009

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 13 maart 2009 was de daling van EUR 105 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem en de aankoop van goud door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 5,9 miljard naar EUR 283,4 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie het onderdeel getiteld “Bijzondere transacties die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties).

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 2,1 miljard naar EUR 288,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,3 miljard naar EUR 746,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 2,1 miljard naar EUR 124,4 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 57,7 miljard naar EUR 618,4 miljard. Op woensdag 11 maart 2009 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 244,1 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 227,7 miljard verrekend. Op woensdag 11 maart 2009 verviel tevens een aanvullende langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 104,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 120,2 miljard, met een looptijd van 28 dagen, verrekend. Op donderdag 12 maart 2009 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 55,9 miljard, met een looptijd van drie maanden, en werd een nieuwe transactie van EUR 30,2 miljard verrekend. Op dezelfde dag werd een tweede aanvullende langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 10,8 miljard, met een looptijd van zes maanden, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,3 miljard (vergeleken met EUR 0,5 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 61,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 135,6 miljard in de voorafgaande week).

Bijzondere transacties die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

Valutadatum Type transacties Vervallen bedrag Nieuw bedrag
11 maart 2009 7-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap CHF 35,1 miljard CHF 34,8 miljard
12 maart 2009 3-maands liquiditeitsverschaffende EUR/DKK-deviezenswap DKK 17,6 miljard DKK 6,0 miljard
12 maart 2009 28-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 15,4 miljard USD 16,0 miljard
12 maart 2009 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 76,5 miljard USD 81,9 miljard
13 maart 2009 84-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap CHF 0,9 miljard -

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) tussen de Europese Centrale Bank en het Federal Reserve System, de Zwitserse nationale bank en Danmarks Nationalbank. De EUR/CHF- en EUR/DKK-deviezenswaptransacties hadden geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 64,8 miljard naar EUR 244,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 217.638 −105
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 155.272 −1.527
2.1 Vorderingen op het IMF 13.237 118
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 142.035 −1.646
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 144.063 8.082
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.336 −663
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.336 −663
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 680.795 −16.031
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 227.701 −16.446
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 452.765 567
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 322 −156
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 7 4
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 28.796 −338
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 288.238 2.055
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.425 0
9 Overige activa 256.870 −2.858
Totaal activa 1.829.433 −11.385
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 746.337 302
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 306.641 −8.977
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 244.244 64.796
2.2 Depositofaciliteit 61.841 −73.771
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 556 −2
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 300 1
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 132.708 2.281
5.1 Overheid 124.361 2.125
5.2 Overige verplichtingen 8.347 157
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 211.501 6.760
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 176 425
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.312 255
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.312 255
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.446 0
10 Overige passiva 167.457 −12.658
11 Herwaarderingsrekeningen 176.589 0
12 Kapitaal en reserves 71.967 225
Totaal passiva 1.829.433 −11.385