Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 13. březnu 2009

17. března 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 13. března 2009 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 105 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě, jež vstoupila v platnost 27. září 2004), a nákupu zlata jinou centrální bankou Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) vzrostl v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz část nazvaná „Mimořádné transakce nesouvisející s operacemi měnové politiky“) o 5,9 mld. EUR na 283,4 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 2,1 mld. EUR na 288,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) vzrostla o 0,3 mld. EUR na 746,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 2,1 mld. EUR na 124,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4) vzrostla o 57,7 mld. EUR na 618,4 mld. EUR. Ve středu 11. března 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 244,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 227,7 mld. EUR. Rovněž ve středu 11. března 2009 byla splatná dodatečná dlouhodobější refinanční operace o objemu 104,7 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 120,2 mld. EUR se splatností 28 dní. Ve čtvrtek 12. března 2009 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 55,9 mld. EUR se splatností tři měsíce a byla vypořádána další ve výši 30,2 mld. EUR. V tentýž den byla vypořádána další dodatečná dlouhodobější refinanční operace o objemu 10,8 mld. EUR se splatností šest měsíců.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,3 mld. EUR (ve srovnání s 0,5 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 61,8 mld. EUR (ve srovnání se 135,6 mld. EUR během předchozího týdne).

Mimořádné transakce nesouvisející s operacemi měnové politiky

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
11. března 2009 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 7 dní 35,1 mld. CHF 34,8 mld. CHF
12. března 2009 měnová swapová transakce v eurech a dánských korunách na poskytnutí likvidity v eurech se splatností 3 měsíce 17,6 mld. DKK 6,0 mld. DKK
12. března 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 28 dní 15,4 mld. USD 16,0 mld. USD
12. března 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 76,5 mld. USD 81,9 mld. USD
13. března 2009 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 84 dní 0,9 mld. CHF -

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovými linkami) mezi Evropskou centrální bankou a Federálním rezervním systémem, Švýcarskou národní bankou a Danmarks Nationalbank. Měnové swapové operace v eurech a švýcarských francích a v eurech a dánských korunách neměly žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 64,8 mld. EUR na 244,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 217 638 −105
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 155 272 −1 527
2.1 Pohledávky za MMF 13 237 118
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 142 035 −1 646
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 144 063 8 082
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 336 −663
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 336 −663
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 680 795 −16 031
5.1 Hlavní refinanční operace 227 701 −16 446
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 452 765 567
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 322 −156
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 7 4
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 28 796 −338
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 288 238 2 055
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 425 0
9 Ostatní aktiva 256 870 −2 858
Aktiva celkem 1 829 433 −11 385
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 746 337 302
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 306 641 −8 977
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 244 244 64 796
2.2 Vkladová facilita 61 841 −73 771
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 556 −2
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 300 1
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 132 708 2 281
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 124 361 2 125
5.2 Ostatní závazky 8 347 157
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 211 501 6 760
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 176 425
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 312 255
8.1 Vklady a ostatní závazky 10 312 255
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 446 0
10 Ostatní pasiva 167 457 −12 658
11 Účty přecenění 176 589 0
12 Kapitál a rezervní fondy 71 967 225
Pasiva celkem 1 829 433 −11 385

Kontakty pro média