Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 13. marts 2009

17. marts 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 13. marts 2009, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 105 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004) og til en anden centralbank i Eurosystemets køb af guld.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 5,9 mia. euro til 283,4 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner samt likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se afsnittet "Ekstraordinære transaktioner uden relation til de pengepolitiske operationer").

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 2,1 mia. euro til 288,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,3 mia. euro til 746,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 2,1 mia. euro til 124,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 57,7 mia. euro til 618,4 mia. euro. Onsdag den 11. marts 2009 udløb en primær markedsoperation på 244,1 mia. euro, og en ny på 227,7 mia. euro blev afviklet. Ligeledes onsdag den 11. marts 2009 udløb en supplerende langfristet markedsoperation på 104,7 mia. euro, og en ny på 120,2 mia. euro, med en løbetid på 28 dage, blev afviklet. Torsdag den 12. marts 2009 udløb en langfristet markedsoperation på 55,9 mia. euro, med en løbetid på tre måneder, og en ny på 30,2 mia. euro blev afviklet. Samme dag blev en anden supplerende langfristet markedsoperation på 10,8 mia. euro afviklet med en løbetid på seks måneder.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,3 mia. euro (mod 0,5 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 61,8 mia. euro (mod 135,6 mia. euro i ugen før).

Ekstraordinære transaktioner uden relation til de pengepolitiske operationer

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
11. marts 2009 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 7 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 35,1 mia. CHF 34,8 mia.
12. marts 2009 EUR/DKK-valutaswap med en løbetid på 3 måneder til formidling af likviditet i euro DKK 17,6 mia. DKK 6,0 mia.
12. marts 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 28 dage USD 15,4 mia. USD 16,0 mia.
12. marts 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 76,5 mia. USD 81,9 mia.
13. marts 2009 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 84 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 0,9 mia. -

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank og Federal Reserve, Schweizerische Nationalbank og Danmarks Nationalbank. EUR/CHF- og EUR/DKK-valutaswaps havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 64,8 mia. euro til 244,2 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 217.638 −105
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 155.272 −1.527
2.1 Tilgodehavender hos IMF 13.237 118
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 142.035 −1.646
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 144.063 8.082
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.336 −663
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.336 −663
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 680.795 −16.031
5.1 Primære markedsoperationer 227.701 −16.446
5.2 Langfristede markedsoperationer 452.765 567
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 322 −156
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 7 4
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 28.796 −338
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 288.238 2.055
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.425 0
9 Andre aktiver 256.870 −2.858
Aktiver i alt 1.829.433 −11.385
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 746.337 302
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 306.641 −8.977
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 244.244 64.796
2.2 Indlånsfacilitet 61.841 −73.771
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 556 −2
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 300 1
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 132.708 2.281
5.1 Offentlig forvaltning og service 124.361 2.125
5.2 Andre forpligtelser 8.347 157
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 211.501 6.760
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 176 425
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.312 255
8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.312 255
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.446 0
10 Andre forpligtelser 167.457 −12.658
11 Revalueringskonti 176.589 0
12 Kapital og reserver 71.967 225
Passiver i alt 1.829.433 −11.385

Medie- og pressehenvendelser