Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 13. märts 2009

17. märts 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

13. märtsil 2009 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 105 miljoni euro võrra. Selle tingisid eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega) ja eurosüsteemi teise keskpanga sooritatud kullaost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites teostatud likviidsust suurendavate operatsioonide (vaata „Erakorralised tehingud, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega“) tulemusel 5,9 miljardi euro võrra 283,4 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 2,1 miljardi euro võrra 288,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 0,3 miljardi euro võrra 746,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 2,1 miljardi euro võrra 124,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 57,7 miljardi euro võrra 618,4 miljardi euroni. Kolmapäeval, 11. märtsil 2009 möödus 244,1 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 227,7 miljardit eurot. Kolmapäeval, 11. märtsil 2009 möödus ka 104,7 miljardi euro suuruse täiendava pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 120,2 miljardit eurot ja tähtajaga 28 päeva. Neljapäeval, 12. märtsil 2009 möödus 55,9 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni kolmekuune tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 30,2 miljardit eurot. Samal päeval teostati veel üks 10,8 miljardi euro suurune täiendav pikemaajaline refinantseerimisoperatsioon tähtajaga kuus kuud.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,5 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 61,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 135,6 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Erakorralised tehingud, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
11. märts 2009 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga seitse päeva 35,1 miljardit Šveitsi franki 34,8 miljardit Šveitsi franki
12. märts 2009 Eurodes likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/DKK) tähtajaga kolm kuud 17,6 miljardit Taani krooni 6,0 miljardit Taani krooni
12. märts 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 28 päeva 15,4 miljardit USA dollarit 16,0 miljardit USA dollarit
12. märts 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga seitse päeva 76,5 miljardit USA dollarit 81,9 miljardit USA dollarit
13. märts 2009 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 84 päeva 0,9 miljardit Šveitsi franki -

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutiste vastastikuste valuutakokkulepetega ( swap-tehingud), mille Euroopa Keskpank (EKP) on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemi, Šveitsi Rahvuspanga ja Taani keskpangaga. Euro ja Šveitsi frangi ning euro ja Taani krooni vahel teostatud valuutavahetustehingud ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 64,8 miljardi euro võrra 244,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 217 638 −105
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 155 272 −1 527
2.1 Nõuded RVFle 13 237 118
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 142 035 −1 646
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 144 063 8 082
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 20 336 −663
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 336 −663
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 680 795 −16 031
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 227 701 −16 446
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 452 765 567
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 322 −156
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 7 4
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 28 796 −338
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 288 238 2 055
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 425 0
9 Muud varad 256 870 −2 858
Varad kokku 1 829 433 −11 385
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 746 337 302
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 306 641 −8 977
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 244 244 64 796
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 61 841 −73 771
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 556 −2
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 300 1
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 132 708 2 281
5.1 Valitsussektor 124 361 2 125
5.2 Muud kohustused 8 347 157
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 211 501 6 760
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 176 425
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 312 255
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 312 255
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 446 0
10 Muud kohustused 167 457 −12 658
11 Ümberhindluskontod 176 589 0
12 Kapital ja reservid 71 967 225
Kohustused kokku 1 829 433 −11 385

Kontaktandmed