Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 13. marcu 2009

17. marca 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 13. marca 2009 došlo k poklesu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 105 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade s Dohodou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004), a nákupu zlata ďalšou centrálnou bankou Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (pozri časť „Mimoriadne obchody nesúvisiace s operáciami menovej politiky“) zvýšila o 5,9 mld. EUR na 283,4 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 2,1 mld. EUR na 288,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 0,3 mld. EUR na 746,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) stúpol o 2,1 mld. EUR na 124,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 57,7 mld. EUR na 618,4 mld. EUR. V stredu 11. marca 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 244,1 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 227,7 mld. EUR. V ten istý deň bola splatná aj dodatočná dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 104,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 120,2 mld. EUR so splatnosťou 28 dní. Vo štvrtok 12. marca 2009 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 55,9 mld. EUR so splatnosťou tri mesiace a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 30,2 mld. EUR. V ten istý deň bola vyrovnaná aj ďalšia dodatočná dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 10,8 mld. EUR so splatnosťou šesť mesiacov.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,3 mld. EUR (v porovnaní s 0,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 61,8 mld. EUR (v porovnaní so 135,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Mimoriadne transakcie nesúvisiace s operáciami menovej politiky

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
11. marca 2009 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 35,1 mld. CHF 34,8 mld. CHF
12. marca 2009 3-mesačný menový swap na dodanie likvidity v eurách (EUR/DKK) 17,6 mld. DKK 6,0 mld. DKK
12. marca 2009 28-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 15,4 mld. USD 16,0 mld. USD
12. marca 2009 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 76,5 mld. USD 81,9 mld. USD
13. marca 2009 84-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 0,9 mld. CHF -

Eurosystém tieto obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom, Swiss National Bank a Danmarks Nationalbank. Menové swapy EUR/CHF a EUR/DKK nemali žiadny vplyv na čistú devízovú pozíciu Eurosystému.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 64,8 mld. EUR na 244,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 217 638 −105
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 155 272 −1 527
2.1 Pohľadávky voči MMF 13 237 118
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 142 035 −1 646
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 144 063 8 082
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 336 −663
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 20 336 −663
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 680 795 −16 031
5.1 Hlavné refinančné operácie 227 701 −16 446
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 452 765 567
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 322 −156
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 7 4
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 28 796 −338
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 288 238 2 055
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 425 0
9 Ostatné aktíva 256 870 −2 858
Úhrn aktív 1 829 433 −11 385
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 746 337 302
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 306 641 −8 977
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 244 244 64 796
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 61 841 −73 771
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 556 −2
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 300 1
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 132 708 2 281
5.1 Verejná správa 124 361 2 125
5.2 Ostatné záväzky 8 347 157
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 211 501 6 760
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 176 425
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 312 255
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 312 255
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 446 0
10 Ostatné pasíva 167 457 −12 658
11 Účty precenenia 176 589 0
12 Kapitál a rezervy 71 967 225
Úhrn pasív 1 829 433 −11 385