Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 13. marca 2009

17. marec 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 13. marca 2009, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 105 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004) in nakupa zlata druge centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej razdelek »Izredne transakcije, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike«)

povečalo za 5,9 milijarde EUR na 283,4 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 2,1 milijarde EUR na 288,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,3 milijarde EUR na 746,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 2,1 milijarde EUR na 124,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 57,7 milijarde EUR na 618,4 milijarde EUR. V sredo, 11. marca 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 244,1 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 227,7 milijarde EUR. Prav tako v sredo, 11. marca 2009, je zapadla dodatna operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 104,7 milijarde EUR in poravnana je bila nova v višini 120,2 milijarde EUR z zapadlostjo 28 dni. V četrtek, 12. marca 2009, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 55,9 milijarde EUR in zapadlostjo 3 mesece, poravnana je bila nova v višini 30,2 milijarde EUR. Istega dne je bila poravnana še ena dodatna operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 10,8 milijarde EUR z zapadlostjo 6 mesecev.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,3 milijarde EUR (v primerjavi z 0,5 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 61,8 milijarde EUR (v primerjavi s 135,6 milijarde EUR prejšnji teden).

Izredne transakcije, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
11. marec 2009 7-dnevna valutna zamenjeva EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 35,1 mrd CHF 34,8 mrd CHF
12. marec 2009 3-mesečna valutna zamenjeva EUR/DKK za povečevanje likvidnosti v eurih 17,6 mrd DKK 6,0 mrd DKK
12. marec 2009 28-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 15,4 mrd USD 16,0 mrd USD
12. marec 2009 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 76,5 mrd USD 81,9 mrd USD
13. marec 2009 84-dnevna valutna zamenjeva EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 0,9 mrd CHF -

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalne linije) med Evropsko centralno banko (ECB) in centralnimi bankami Federal Reserve System, Swiss National Bank in Danmarks Nationalbank. Operacije valutne zamenjave EUR/CHF in EUR/DKK niso vplivale na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 64,8 milijarde EUR na 244,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 217.638 −105
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 155.272 −1.527
2.1 Terjatve do MDS 13.237 118
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 142.035 −1.646
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 144.063 8.082
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.336 −663
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.336 −663
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 680.795 −16.031
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 227.701 −16.446
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 452.765 567
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 322 −156
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 7 4
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 28.796 −338
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 288.238 2.055
8 Dolg širše države v EUR 37.425 0
9 Druga sredstva 256.870 −2.858
Skupaj sredstva 1.829.433 −11.385
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 746.337 302
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 306.641 −8.977
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 244.244 64.796
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 61.841 −73.771
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 556 −2
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 300 1
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 132.708 2.281
5.1 Širša država 124.361 2.125
5.2 Druge obveznosti 8.347 157
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 211.501 6.760
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 176 425
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 10.312 255
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 10.312 255
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.446 0
10 Druge obveznosti 167.457 −12.658
11 Računi prevrednotenja 176.589 0
12 Kapital in rezerve 71.967 225
Skupaj obveznosti 1.829.433 −11.385

Stiki za medije