Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 13 mars 2009

17 mars 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 13 mars 2009 motsvarade minskningen på 105 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004) och köp av guld av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 5,9 miljarder EUR till 283,4 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserade transaktioner i US-dollar (se avsnittet ” Extra transaktioner som inte har samband med penningpolitiska operationer”).

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 2,1 miljarder EUR till 288,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 746,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 2,1 miljarder EUR till 124,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 57,7 miljarder EUR till 618,4 miljarder EUR. Onsdagen den 11 mars 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 244,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 227,7 miljarder EUR. Onsdagen den 11 mars 2009 förföll en extra långfristig refinansieringstransaktion på 104,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 120,2 miljarder EUR, med en löptid på 28 dagar. Torsdagen den 12 mars 2009 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 55,9 miljarder EUR, med en löptid på tre månader, och ersattes med en ny på 30,2 miljarder EUR. Samma dag avvecklades ytterligare en extra långfristig refinansieringstransaktion på 10,8 miljarder EUR, med en löptid på sex månader.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,3 miljarder EUR (jämfört med 0,5 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 61,8 miljarder EUR (jämfört med 135,6 miljarder EUR föregående vecka).

Extra transaktioner som inte har samband med penningpolitiska operationer

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
11 mars 2009 7-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF 35,1 miljarder CHF 34,8 miljarder CHF
12 mars 2009 3-månaders likvidiserande valutaswapp i US-dollar, EUR/DKK 17,6 miljarder DKK 6,0 miljarder DKK
12 mars 2009 28-dagars likvidiserande valutaswapp i US-dollar 15,4 miljarder USD 16,0 miljarder USD
12 mars 2009 7-dagars likvidiserande valutaswapp i US-dollar 76,5 miljarder USD 81,9 miljarder USD
13 mars 2009 84-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF 0,9 miljarder CHF -

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och Federal Reserve System, Swiss National Bank och Danmarks Nationalbank. Valutaswapptransaktionerna i EUR/CHF och EUR/DKK påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 64,8 miljarder EUR till 244,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 217.638 −105
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 155.272 −1.527
2.1 Fordringar på IMF 13.237 118
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 142.035 −1.646
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 144.063 8.082
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.336 −663
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.336 −663
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 680.795 −16.031
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 227.701 −16.446
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 452.765 567
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 322 −156
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 7 4
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 28.796 −338
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 288.238 2.055
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.425 0
9 Övriga tillgångar 256.870 −2.858
Summa tillgångar 1.829.433 −11.385
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 746.337 302
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 306.641 −8.977
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 244.244 64.796
2.2 Inlåningsfacilitet 61.841 −73.771
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 556 −2
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 300 1
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 132.708 2.281
5.1 Offentliga sektorn 124.361 2.125
5.2 Övriga skulder 8.347 157
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 211.501 6.760
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 176 425
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.312 255
8.1 Inlåning och övriga skulder 10.312 255
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.446 0
10 Övriga skulder 167.457 −12.658
11 Värderegleringskonton 176.589 0
12 Eget kapital 71.967 225
Summa skulder 1.829.433 −11.385