Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 13. martā

2009. gada 17. martā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 13. martā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 105 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī) un vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pērkot zeltu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. sadaļu "Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie ārkārtas darījumi") rezultātā palielinājās par 5.9 mljrd. euro (līdz 283.4 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 2.1 mljrd. euro (līdz 288.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.3 mljrd. euro (līdz 746.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 2.1 mljrd. euro (līdz 124.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 57.7 mljrd. euro (līdz 618.4 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 11. martā galvenajai refinansēšanas operācijai 244.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 227.7 mljrd. euro apmērā. Trešdien, 2009. gada 11. martā arī papildu ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 104.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna papildu ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 120.2 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 28 dienas. Ceturtdien, 2009. gada 12. martā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 55.9 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 3 mēneši pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 30.2 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā tika noslēgta vēl viena papildu ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 10.8 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 6 mēneši.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.5 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 61.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 135.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie ārkārtas darījumi

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2009. gada 11. marts Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 7 dienas 35.1 mljrd. Šveices franku 34.8 mljrd. Šveices franku
2009. gada 12. marts Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/DKK) euro ar dzēšanas termiņu 3 mēneši 17.6 mljrd. Dānijas kronu 6.0 mljrd. Dānijas kronu
2009. gada 12. marts Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 28 dienas 15.4 mljrd. ASV dolāru 16.0 mljrd. ASV dolāru
2009. gada 12. marts Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 76.5 mljrd. ASV dolāru 81.9 mljrd. ASV dolāru
2009. gada 13. marts Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 84 dienas 0.9 mljrd. Šveices franku

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu, Šveices Nacionālo banku un Danmarks Nationalbank. EUR/CHF un EUR/DKK valūtas mijmaiņas operācijas neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 64.8 mljrd. euro (līdz 244.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 217,638 −105
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 155,272 −1,527
2.1 SVF debitoru parādi 13,237 118
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 142,035 −1,646
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 144,063 8,082
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,336 −663
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20,336 −663
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 680,795 −16,031
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 227,701 −16,446
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 452,765 567
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 322 −156
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 7 4
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 28,796 −338
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 288,238 2,055
8 Valdības parāds euro 37,425 0
9 Pārējie aktīvi 256,870 −2,858
Kopā aktīvi 1,829,433 −11,385
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 746,337 302
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 306,641 −8,977
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 244,244 64,796
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 61,841 −73,771
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 556 −2
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 300 1
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 132,708 2,281
5.1 Saistības pret valdību 124,361 2,125
5.2 Pārējās saistības 8,347 157
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 211,501 6,760
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 176 425
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,312 255
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10,312 255
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,446 0
10 Pārējās saistības 167,457 −12,658
11 Pārvērtēšanas konti 176,589 0
12 Kapitāls un rezerves 71,967 225
Kopā pasīvi 1,829,433 −11,385

Kontaktinformācija presei