Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 13 marca 2009 r.

17 marca 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 13 marca 2009 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 105 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.) oraz nabycia złota przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 5,9 mld euro do poziomu 283,4 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. „Transakcje nadzwyczajne niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej”).

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów strefy euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 2,1 mld euro do poziomu 288,2 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 0,3 mld euro do poziomu 746,3 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 2,1 mld euro do poziomu 124,4 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 57,7 mld euro do poziomu 618,4 mld euro. W środę 11 marca 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 244,1 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 227,7 mld euro. Również w środę 11 marca 2009 r. przypadł termin zapadalności dodatkowej dłuższej operacji refinansującej w kwocie 104,7 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 120,2 mld euro, z terminem zapadalności 28 dni. W czwartek 12 marca 2009 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 55,9 mld euro, z trzymiesięcznym terminem zapadalności, oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 30,2 mld euro. Tego samego dnia nastąpiło rozliczenie dodatkowej dłuższej operacji refinansującej w kwocie 10,8 mld euro, z sześciomiesięcznym terminem zapadalności.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,3 mld euro (w porównaniu z 0,5 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 61,8 mld euro (w porównaniu z 135,6 mld euro w poprzednim tygodniu).

Transakcje nadzwyczajne niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
11 marca 2009 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni 35,1 mld CHF 34,8 mld CHF
12 marca 2009 r. Swap walutowy EUR/DKK zasilający w płynność w euro, z terminem zapadalności 3 miesiące 17,6 mld DKK 6,0 mld DKK
12 marca 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 28 dni 15,4 mld USD 16,0 mld USD
12 marca 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 76,5 mld USD 81,9 mld USD
13 marca 2009 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 84 dni 0,9 mld CHF -

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasowymi wzajemnymi umowami walutowymi (liniami swap) pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej, bankiem centralnym Szwajcarii i bankiem centralnym Danii. Swapy walutowe EUR/CHF i EUR/DKK nie miały wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 64,8 mld euro do poziomu 244,2 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 217.638 −105
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 155.272 −1.527
2.1 Należności od MFW 13.237 118
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 142.035 −1.646
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 144.063 8.082
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.336 −663
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 20.336 −663
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 680.795 −16.031
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 227.701 −16.446
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 452.765 567
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 322 −156
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 7 4
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 28.796 −338
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 288.238 2.055
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.425 0
9 Pozostałe aktywa 256.870 −2.858
Aktywa razem 1.829.433 −11.385
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 746.337 302
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 306.641 −8.977
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 244.244 64.796
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 61.841 −73.771
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 556 −2
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 300 1
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 132.708 2.281
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 124.361 2.125
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.347 157
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 211.501 6.760
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 176 425
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.312 255
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.312 255
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.446 0
10 Pozostałe pasywa 167.457 −12.658
11 Różnice z wyceny 176.589 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.967 225
Pasywa razem 1.829.433 −11.385