Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 13 februari 2009

17 februari 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 13 februari 2009 motsvarade minskningen på 155 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004) och ett nettoköp av guldmynt av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 3,3 miljarder EUR till 311,7 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserade transaktioner i US-dollar. Torsdagen den 12 februari 2009 förföll en likvidiserande reverserad transaktion på 21,3 miljarder US-dollar och ersattes med en ny på 15,4 miljarder USD, med en löptid på 28 dagar. Samma dag förföll ytterligare en likvidiserande reverserad transaktion på 59,1 miljarder US-dollar och ersattes med en ny på 70 miljarder US-dollar, med en löptid på sju dagar. Den 12 februari 2009 avvecklades också en EUR/USD valutaswapptransaktion på 0,1 miljard USD, med en löptid på 28 dagar. Denna valutaswapptransaktion påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta. Alla USD‑transaktioner genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och Federal Reserve System. Onsdagen den 11 februari 2009 förföll en EUR/CHF valutaswapptransaktion på 35,3 miljarder CHF och ersattes med en ny på 35,7 miljarder CHF, med en löptid på sju dagar. Fredagen den 13 februari 2009 förföll en EUR/CHF valutaswapptransaktion på 0,7 miljarder CHF, med en löptid på 84 dagar. Dessa transaktioner genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och Swiss National Bank. Transaktionerna påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 2,3 miljarder EUR till 283,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,2 miljarder EUR till 740,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 1,7 miljarder EUR till 82,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 49,3 miljarder EUR till 605,2 miljarder EUR. Onsdagen den 11 februari 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 207,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 197,7 miljarder EUR. Samma dag förföll en extra långfristig refinansieringstransaktion på 113,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 104,7 miljarder EUR, med en löptid på 28 dagar. Torsdagen den 12 februari 2009 förföll en extra långfristig refinansieringstransaktion på 66,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 18,5 miljarder EUR, med en löptid på tre månader. Samma dag avvecklades ytterligare en extra långfristig refinansieringstransaktion på 10,7 miljarder EUR, med en löptid på sex månader.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,6 miljarder EUR (jämfört med 0,8 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 75,9 miljarder EUR (jämfört med 180,7 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 52,5 miljarder EUR till 247,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 218.159 −155
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 159.243 −454
2.1 Fordringar på IMF 13.129 −42
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 146.114 −411
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 168.287 −2.626
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 21.293 −1.015
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 21.293 −1.015
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 681.286 −55.929
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 198.383 −9.369
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 482.335 −46.286
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 562 −233
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 6 −40
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 27.737 −2.472
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 283.691 2.307
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.389 0
9 Övriga tillgångar 236.966 599
Summa tillgångar 1.834.052 −59.744
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 740.745 −1.187
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 323.588 −52.683
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 247.514 52.514
2.2 Inlåningsfacilitet 75.938 −104.753
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 135 −444
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 332 −271
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 90.904 1.729
5.1 Offentliga sektorn 82.578 1.654
5.2 Övriga skulder 8.327 76
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 238.857 −5.651
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet −113 −940
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.496 1.121
8.1 Inlåning och övriga skulder 10.496 1.121
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.446 0
10 Övriga skulder 175.849 −2.079
11 Värderegleringskonton 176.589 0
12 Eget kapital 71.360 216
Summa skulder 1.834.052 −59.744

Kontakt för media