Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 13. veebruar 2009

17. veebruar 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

13. veebruaril 2009 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 155 miljoni euro võrra. Selle tingisid eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega) ja eurosüsteemi teise keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites teostatud likviidsust suurendavate operatsioonide tulemusel 3,3 miljardi euro võrra 311,7 miljardi euroni. Neljapäeval, 12. veebruaril 2009 möödus 21,3 miljardi USA dollari suuruse likviidsust suurendava pöördtehingu tähtaeg ning teostati uus tehing väärtusega 15,4 miljardit USA dollarit ja tähtajaga 28 päeva. Samal päeval möödus veel ühe, 59,1 miljardi USA dollari suuruse likviidsust suurendava pöördtehingu tähtaeg ning teostati uus tehing väärtusega 70 miljardit USA dollarit ja tähtajaga seitse päeva. Neljapäeval, 12. veebruaril 2009 möödus ka euro ja USA dollari vahel teostatud 0,1 miljardi USA dollari suuruse valuutavahetusoperatsiooni 28-päevane tähtaeg. See operatsioon ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus. Eurosüsteem teostas kõik USA dollarites nomineeritud operatsioonid seoses Euroopa Keskpanga (EKP) ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing). Kolmapäeval, 11. veebruaril 2009 möödus euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud 35,3 miljardi Šveitsi frangi suuruse valuutavahetusoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 35,7 miljardit Šveitsi franki ja tähtajaga seitse päeva. Reedel, 13. veebruaril 2009 möödus euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud 0,7 miljardi Šveitsi frangi suuruse valuutavahetusoperatsiooni 84-päevane tähtaeg. Eurosüsteem teostas need operatsioonid seoses EKP ja Šveitsi Rahvuspanga ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing) ning need ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 2,3 miljardi euro võrra 283,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 1,2 miljardi euro võrra 740,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 1,7 miljardi euro võrra 82,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 49,3 miljardi euro võrra 605,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 11. veebruaril 2009 möödus 207,1 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 197,7 miljardit eurot. Samal päeval möödus 113,4 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 104,7 miljardit eurot ja tähtajaga 28 päeva. Neljapäeval, 12. veebruaril 2009 möödus 66,8 miljardi euro suuruse täiendava pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 18,5 miljardit eurot ja tähtajaga kolm kuud. Samal päeval teostati veel üks 10,7 miljardi euro suurune täiendav pikemaajaline refinantseerimisoperatsioon tähtajaga kuus kuud.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,8 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 75,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 180,7 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 52,5 miljardi euro võrra 247,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 218 159 −155
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 159 243 −454
2.1 Nõuded RVFle 13 129 −42
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 146 114 −411
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 168 287 −2 626
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 21 293 −1 015
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 21 293 −1 015
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 681 286 −55 929
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 198 383 −9 369
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 482 335 −46 286
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 562 −233
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 6 −40
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 27 737 −2 472
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 283 691 2 307
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 389 0
9 Muud varad 236 966 599
Varad kokku 1 834 052 −59 744
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 740 745 −1 187
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 323 588 −52 683
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 247 514 52 514
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 75 938 −104 753
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 135 −444
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 332 −271
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 90 904 1 729
5.1 Valitsussektor 82 578 1 654
5.2 Muud kohustused 8 327 76
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 238 857 −5 651
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees −113 −940
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 496 1 121
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 496 1 121
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 446 0
10 Muud kohustused 175 849 −2 079
11 Ümberhindluskontod 176 589 0
12 Kapital ja reservid 71 360 216
Kohustused kokku 1 834 052 −59 744

Kontaktandmed