Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 13 февруари 2009 г.

17 февруари 2009 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението със 155 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 13 февруари 2009 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата и нетната покупка на златни монети от друга централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 3,3 млрд. евро до 311,7 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари. На 12 февруари 2009 г., четвъртък, настъпи падежът на обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари в размер на 21,3 млрд. щатски долара и бе договорена нова на стойност 15,4 млрд. щатски долара с матуритет 28 дни. В същия ден настъпи падежът на друга обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари в размер на 59,1 млрд. щатски долара и бе договорена нова на стойност 70 млрд. щатски долара с матуритет седем дни. Също на 12 февруари 2009 г., четвъртък, настъпи падежът на валутна суап операция в евро/щатски долари в размер на 0,1 млрд. щатски долара с матуритет 28 дни. Тази валутна суап операция не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута. Всички транзакции, деноминирани в щатски долари, бяха извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между Европейската централна банка (ЕЦБ) и Системата на Федералния резерв. На 11 февруари 2009 г., сряда, настъпи падежът на валутна суап операция в евро/швейцарски франкове в размер на 35,3 млрд. швейцарски франка и бе договорена нова на стойност 35,7 млрд. швейцарски франка с матуритет седем дни. На 13 февруари 2009 г., петък, настъпи падежът на валутна суап операция в евро/швейцарски франкове в размер на 0,7 млрд. швейцарски франка с матуритет 84 дни. Тези операции бяха извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между ЕЦБ и Швейцарската национална банка и не се отразиха върху нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 2,3 млрд. евро до 283,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. I от пасивите) намаляват с 1,2 млрд. евро до 740,7 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 1,7 млрд. евро до 82,6 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение от 49,3 млрд. евро до 605,2 млрд. евро. На 11 февруари 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 207,1 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 197,7 млрд. евро. В същия ден настъпи падежът на допълнителна дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 113,4 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 104,7 млрд. евро с матуритет 28 дни. На 12 февруари 2009 г., четвъртък, настъпи падежът на допълнителна дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 66,8 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 18,5 млрд. евро с матуритет три месеца. В същия ден бе договорена друга допълнителна дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 10,7 млрд. евро с матуритет шест месеца.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,6 млрд. евро (при 0,8 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 75,9 млрд. евро (при 180,7 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 52,5 млрд. евро до 247,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 218 159 −155
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 159 243 −454
2.1 Вземания от МВФ 13 129 −42
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 146 114 −411
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 168 287 −2 626
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 21 293 −1 015
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 21 293 −1 015
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 681 286 −55 929
5.1 Основни операции по рефинансиране 198 383 −9 369
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 482 335 −46 286
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 562 −233
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 6 −40
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 27 737 −2 472
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 283 691 2 307
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 37 389 0
9 Други активи 236 966 599
Общо активи 1 834 052 −59 744
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 740 745 −1 187
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 323 588 −52 683
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 247 514 52 514
2.2 Депозитно улеснение 75 938 −104 753
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 135 −444
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 332 −271
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 90 904 1 729
5.1 Сектор „Държавно управление“ 82 578 1 654
5.2 Други задължения 8 327 76
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 238 857 −5 651
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута −113 −940
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 496 1 121
8.1 Депозити, салда и други задължения 10 496 1 121
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 446 0
10 Други задължения 175 849 −2 079
11 Сметки за преоценка 176 589 0
12 Капитал и резерви 71 360 216
Общо пасиви 1 834 052 −59 744