Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 13. februārī

2009. gada 17. februārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 13. februārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 155 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī) un vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta monētu neto pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā samazinājās par 3.3 mljrd. euro (līdz 311.7 mljrd. euro). Ceturtdien, 2009. gada 12. februārī likviditāti palielinošam reversajam darījumam 21.3 mljrd. ASV dolāru apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgts jauns darījums 15.4 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 28 dienas. Tajā pašā dienā vēl vienam likviditāti palielinošam reversajam darījumam 59.1 mljrd. ASV dolāru apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgts jauns darījums 70 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Ceturtdien, 2009. gada 12. februārī arī valūtas mijmaiņas operācijai (EUR/USD) 0.1 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 28 dienas pienāca dzēšanas termiņš. Šī valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju. Visus ASV dolāros denominētos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku (ECB) un Federālo rezervju sistēmu. Trešdien, 2009. gada 11. februārī valūtas mijmaiņas operācijai (EUR/CHF) 35.3 mljrd. Šveices franku apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna operācija 35.7 mljrd. Šveices franku apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Piektdien, 2009. gada 13. februārī valūtas mijmaiņas operācijai (EUR/CHF) 0.7 mljrd. Šveices franku apmērā ar dzēšanas termiņu 84 dienas pienāca dzēšanas termiņš. Eurosistēma veica šīs operācijas saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Šveices Nacionālo banku, un tā neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 2.3 mljrd. euro (līdz 283.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.2 mljrd. euro (līdz 740.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 1.7 mljrd. euro (līdz 82.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 49.3 mljrd. euro (līdz 605.2 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 11. februārī galvenajai refinansēšanas operācijai 207.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 197.7 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā papildu ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 113.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna papildu ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 104.7 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 28 dienas. Ceturtdien, 2009. gada 12. februārī papildu ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 66.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna papildu ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 18.5 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 3 mēneši. Tajā pašā dienā tika noslēgta vēl viena papildu ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 10.7 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 6 mēneši.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.8 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 75.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 180.7 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 52.5 mljrd. euro (līdz 247.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 218,159 −155
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 159,243 −454
2.1 SVF debitoru parādi 13,129 −42
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 146,114 −411
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 168,287 −2,626
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 21,293 −1,015
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 21,293 −1,015
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 681,286 −55,929
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 198,383 −9,369
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 482,335 −46,286
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 562 −233
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 6 −40
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 27,737 −2,472
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 283,691 2,307
8 Valdības parāds euro 37,389 0
9 Pārējie aktīvi 236,966 599
Kopā aktīvi 1,834,052 −59,744
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 740,745 −1,187
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 323,588 −52,683
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 247,514 52,514
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 75,938 −104,753
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 135 −444
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 332 −271
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 90,904 1,729
5.1 Saistības pret valdību 82,578 1,654
5.2 Pārējās saistības 8,327 76
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 238,857 −5,651
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem −113 −940
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,496 1,121
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10,496 1,121
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,446 0
10 Pārējās saistības 175,849 −2,079
11 Pārvērtēšanas konti 176,589 0
12 Kapitāls un rezerves 71,360 216
Kopā pasīvi 1,834,052 −59,744

Kontaktinformācija presei