Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 13 lutego 2009 r.

17 lutego 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 13 lutego 2009 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 155 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.) oraz nabycia netto złotych monet przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 3,3 mld euro do poziomu 311,7 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zapewniających płynność w dolarach amerykańskich. W czwartek 12 lutego 2009 r. przypadł termin zapadalności odwracalnej transakcji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich w wysokości 21,3 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowej transakcji w wysokości 15,4 mld USD, z terminem zapadalności 28 dni. Tego samego dnia przypadł także termin zapadalności odwracalnej transakcji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich w wysokości 59,1 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowej transakcji w wysokości 70 mld USD, z siedmiodniowym terminem zapadalności. Również w czwartek 12 lutego 2009 r. przypadł termin zapadalności swapa walutowego EUR/USD na kwotę 0,1 mld USD, z terminem zapadalności 28 dni. Swap ten nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych. Wszystkie transakcje denominowane w dolarach amerykańskich zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) a Systemem Rezerwy Federalnej. W środę 11 lutego 2009 r. przypadł termin zapadalności swapa walutowego EUR/CHF na kwotę 35,3 mld CHF oraz nastąpiło rozliczenie nowego swapa na kwotę 35,7 mld CHF, z siedmiodniowym terminem zapadalności. W piątek 13 lutego 2009 r. przypadł termin zapadalności swapa walutowego EUR/CHF na kwotę 0,7 mld CHF, z terminem 84 dni. Transakcje te zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a bankiem centralnym Szwajcarii i nie miały wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów strefy euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 2,3 mld euro do poziomu 283,7 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,2 mld euro do poziomu 740,7 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 1,7 mld euro do poziomu 82,6 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 49,3 mld euro do poziomu 605,2 mld euro. W środę 11 lutego 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 207,1 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 197,7 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności dodatkowej dłuższej operacji refinansującej w kwocie 113,4 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 104,7 mld euro, z terminem zapadalności 28 dni. W czwartek 12 lutego 2009 r. przypadł termin zapadalności dodatkowej dłuższej operacji refinansującej w kwocie 66,8 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 18,5 mld euro, z trzymiesięcznym terminem zapadalności. Tego samego dnia nastąpiło rozliczenie dodatkowej dłuższej operacji refinansującej w kwocie 10,7 mld euro, z sześciomiesięcznym terminem zapadalności.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,6 mld euro (w porównaniu z 0,8 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 75,9 mld euro (wobec 180,7 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 52,5 mld euro do poziomu 247,5 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 218.159 −155
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 159.243 −454
2.1 Należności od MFW 13.129 −42
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 146.114 −411
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 168.287 −2.626
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 21.293 −1.015
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 21.293 −1.015
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 681.286 −55.929
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 198.383 −9.369
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 482.335 −46.286
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 562 −233
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 6 −40
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 27.737 −2.472
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 283.691 2.307
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.389 0
9 Pozostałe aktywa 236.966 599
Aktywa razem 1.834.052 −59.744
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 740.745 −1.187
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 323.588 −52.683
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 247.514 52.514
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 75.938 −104.753
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 135 −444
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 332 −271
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów strefy euro w euro 90.904 1.729
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 82.578 1.654
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.327 76
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 238.857 −5.651
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych −113 −940
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.496 1.121
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 10.496 1.121
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.446 0
10 Pozostałe zobowiązania 175.849 −2.079
11 Różnice z aktualizacji wyceny 176.589 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.360 216
Pasywa razem 1.834.052 −59.744