Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 13. februarja 2009

17. februar 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 13. februarja 2009, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 155 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata s strani ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004) in neto nakupa zlatih kovancev s strani druge centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih zmanjšalo za 3,3 milijarde EUR na 311,7 milijarde EUR. V četrtek, 12. februarja 2009, je zapadla povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih v višini 21,3 milijarde USD in poravnana je bila nova v višini 15,4 milijarde USD z zapadlostjo 28 dni. Istega dne je zapadla tudi povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih v višini 59,1 milijarde USD in poravnana je bila nova v višini 70 milijard USD z zapadlostjo 7 dni. Prav tako v četrtek, 12. februarja 2009, je zapadla operacija valutne zamenjave EUR/USD v višini 0,1 milijarde USD z zapadlostjo 28 dni. Ta operacija valutne zamenjave ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti. Vse transakcije v ameriških dolarjih je Eurosistem izvedel v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko Federal Reserve System. V sredo, 11. februarja 2009, je zapadla operacija valutne zamenjave EUR/CHF v višini 35,3 milijarde CHF in poravnana je bila nova v višini 35,7 milijarde CHF z zapadlostjo 7 dni. V petek, 13. februarja 2009, je zapadla operacija valutne zamenjave EUR/CHF v višini 0,7 milijarde CHF z zapadlostjo 84 dni. Te operacije je Eurosistem izvedel v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo med ECB in centralno banko Swiss National Bank in niso vplivale na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 2,3 milijarde EUR na 283,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,2 milijarde EUR na 740,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 1,7 milijarde EUR na 82,6 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 49,3 milijarde EUR na 605,2 milijarde EUR. V sredo, 11. februarja 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 207,1 milijarde EUR in poravnana je bila nova v višini 197,7 milijarde EUR. Istega dne je zapadla dodatna operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 113,4 milijarde EUR in poravnana je bila nova v višini 104,7 milijarde EUR z zapadlostjo 28 dni. V četrtek, 12. februarja 2009, je zapadla dodatna operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 66,8 milijarde EUR in poravnana je bila nova v višini 18,5 milijarde EUR z zapadlostjo 3 mesece. Istega dne je bila poravnana še ena dodatna operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 10,7 milijarde EUR z zapadlostjo 6 mesecev.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,6 milijarde EUR (v primerjavi z 0,8 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 75,9 milijarde EUR (v primerjavi s 180,7 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 52,5 milijarde EUR na 247,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 218.159 −155
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 159.243 −454
2.1 Terjatve do MDS 13.129 −42
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 146.114 −411
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 168.287 −2.626
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 21.293 −1.015
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 21.293 −1.015
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 681.286 −55.929
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 198.383 −9.369
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 482.335 −46.286
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 562 −233
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 6 −40
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 27.737 −2.472
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 283.691 2.307
8 Dolg širše države v EUR 37.389 0
9 Druga sredstva 236.966 599
Skupaj sredstva 1.834.052 −59.744
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 740.745 −1.187
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 323.588 −52.683
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 247.514 52.514
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 75.938 −104.753
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 135 −444
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 332 −271
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 90.904 1.729
5.1 Širša država 82.578 1.654
5.2 Druge obveznosti 8.327 76
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 238.857 −5.651
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti −113 −940
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 10.496 1.121
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 10.496 1.121
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.446 0
10 Druge obveznosti 175.849 −2.079
11 Računi prevrednotenja 176.589 0
12 Kapital in rezerve 71.360 216
Skupaj obveznosti 1.834.052 −59.744

Stiki za medije