Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 13. februáru 2009

17. februára 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 13. februára 2009 došlo k poklesu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 155 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004), a čistého nákupu zlatých mincí v ďalšej centrálnej banke Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a refinančných operácií v amerických dolároch znížila o 3,3 mld. EUR na 311,7 mld. EUR. Vo štvrtok 12. februára 2009 bol splatný reverzný refinančný obchod v amerických dolároch v objeme 21,3 mld. USD a bol uzavretý ďalší v objeme 15,4 mld. USD so splatnosťou 28 dní. V ten istý deň bol splatný aj ďalší reverzný refinančný obchod v hodnote 59,1 mld. USD a bol uzavretý nový v objeme 70 mld. USD so splatnosťou sedem dní. Vo štvrtok 12. februára 2009 bol splatný aj menový swap v amerických dolároch (EUR/USD) v hodnote 0,1 mld. USD so splatnosťou 28 dní. Na čistú devízovú pozíciu Eurosystému tento menový swap nemal žiadny vplyv. Eurosystém všetky uvedené obchody v amerických dolároch uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou (ECB) a Federálnym rezervným systémom. V stredu 11. februára 2009 bol splatný menový swap vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) v hodnote 35,3 mld. CHF a bol uzavretý ďalší vo výške 35,7 mld. CHF so splatnosťou sedem dní. V piatok 13. februára 2009 bol splatný menový swap vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) vo výške 0,7 mld. CHF so splatnosťou 84 dní. Eurosystém tieto operácie uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi ECB a Swiss National Bank, pričom čistú devízovú pozíciu Eurosystému nijako neovplyvnili.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 2,3 mld. EUR na 283,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 1,2 mld. EUR na 740,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 1,7 mld. EUR na 82,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 49,3 mld. EUR na 605,2 mld. EUR. V stredu 11. februára 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 207,1 mld. EUR a bola uzavretá ďalšia vo výške 197,7 mld. EUR. V ten istý deň bola splatná aj dodatočná dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 113,4 mld. EUR a bola uzavretá ďalšia vo výške 104,7 mld. EUR so splatnosťou 28 dní. Vo štvrtok 12. februára 2009 bola splatná dodatočná dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 66,8 mld. EUR a bola uzavretá ďalšia vo výške 18,5 mld. EUR so splatnosťou tri mesiace. V ten istý deň bola uzavretá aj ďalšia dodatočná dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 10,7 mld. EUR so splatnosťou šesť mesiacov.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,6 mld. EUR (v porovnaní s 0,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 75,9 mld. EUR (v porovnaní so 180,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 52,5 mld. EUR na 247,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 218 159 −155
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 159 243 −454
2.1 Pohľadávky voči MMF 13 129 −42
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 146 114 −411
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 168 287 −2 626
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 21 293 −1 015
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 21 293 −1 015
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 681 286 −55 929
5.1 Hlavné refinančné operácie 198 383 −9 369
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 482 335 −46 286
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 562 −233
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 6 −40
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 27 737 −2 472
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 283 691 2 307
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 389 0
9 Ostatné aktíva 236 966 599
Úhrn aktív 1 834 052 −59 744
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 740 745 −1 187
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 323 588 −52 683
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 247 514 52 514
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 75 938 −104 753
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 135 −444
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 332 −271
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 90 904 1 729
5.1 Verejná správa 82 578 1 654
5.2 Ostatné záväzky 8 327 76
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 238 857 −5 651
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene −113 −940
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 496 1 121
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 496 1 121
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 446 0
10 Ostatné pasíva 175 849 −2 079
11 Účty precenenia 176 589 0
12 Kapitál a rezervy 71 360 216
Úhrn pasív 1 834 052 −59 744

Kontakt pre médiá