Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 13 februari 2009

17 februari 2009

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 13 februari 2009 was de daling van EUR 155 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem en de netto aankoop van gouden munten door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 3,3 miljard naar EUR 311,7 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties. Op donderdag 12 februari 2009 verviel een in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop van USD 21,3 miljard, en werd een nieuwe transactie van USD 15,4 miljard, met een looptijd van 28 dagen, verrekend. Op dezelfde dag verviel een tweede in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop van USD 59,1 miljard, en werd een nieuwe transactie van USD 70 miljard, met een looptijd van 7 dagen, verrekend. Eveneens op donderdag 12 februari 2009 verviel een EUR/USD-deviezenswaptransactie van USD 0,1 miljard, met een looptijd van 28 dagen. Deze deviezenswaptransactie had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta. Alle in Amerikaanse dollar luidende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de Europese Centrale Bank (ECB) en het Federal Reserve System. Op woensdag 11 februari 2009 verviel een EUR/CHF-deviezenswaptransactie van CHF 35,3 miljard, en werd een nieuwe transactie van CHF 35,7 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend. Op vrijdag 13 februari 2009 verviel een EUR/CHF-deviezenswaptransactie van CHF 0,7 miljard, met een looptijd van 84 dagen. Deze transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de ECB en de Zwitserse nationale bank en hadden geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 2,3 miljard naar EUR 283,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,2 miljard naar EUR 740,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 1,7 miljard naar EUR 82,6 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 49,3 miljard naar EUR 605,2 miljard. Op woensdag 11 februari 2009 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 207,1 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 197,7 miljard verrekend. Op dezelfde dag verviel een aanvullende langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 113,4 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 104,7 miljard, met een looptijd van 28 dagen, verrekend. Op donderdag 12 februari verviel een aanvullende langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 66,8 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR  18,5  miljard, met een looptijd van drie maanden, verrekend. Op dezelfde dag werd nog een aanvullende langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 10,7 miljard, met een looptijd van zes maanden, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,6 miljard (vergeleken met EUR 0,8 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 75,9 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 180,7 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 52,5 miljard naar EUR 247,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 218.159 −155
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 159.243 −454
2.1 Vorderingen op het IMF 13.129 −42
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 146.114 −411
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 168.287 −2.626
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 21.293 −1.015
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 21.293 −1.015
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 681.286 −55.929
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 198.383 −9.369
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 482.335 −46.286
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 562 −233
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 6 −40
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 27.737 −2.472
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 283.691 2.307
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.389 0
9 Overige activa 236.966 599
Totaal activa 1.834.052 −59.744
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 740.745 −1.187
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 323.588 −52.683
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 247.514 52.514
2.2 Depositofaciliteit 75.938 −104.753
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 135 −444
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 332 −271
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 90.904 1.729
5.1 Overheid 82.578 1.654
5.2 Overige verplichtingen 8.327 76
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 238.857 −5.651
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta −113 −940
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.496 1.121
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.496 1.121
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.446 0
10 Overige passiva 175.849 −2.079
11 Herwaarderingsrekeningen 176.589 0
12 Kapitaal en reserves 71.360 216
Totaal passiva 1.834.052 −59.744

Contactpersonen voor de media