SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 13. februar 2009

17. februar 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 13. februar 2009, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 155 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004) og en anden centralbank i Eurosystemets nettokøb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 3,3 mia. euro til 311,7 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar. Torsdag den 12. februar 2009 udløb en likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar på 21,3 mia. dollar, og en ny på 15,4 mia. dollar, med en løbetid på 28 dage, blev afviklet. Samme dag udløb yderligere en likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar på 59,1 mia. dollar, og en ny på 70 mia. dollar, med en løbetid på syv dage, blev afviklet. Ligeledes torsdag den 12. februar 2009 udløb en EUR/USD-valutaswap på 0,1 mia. dollar med en løbetid på 28 dage. Denne valutaswap havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta. Alle transaktioner i amerikanske dollar blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank (ECB) og Federal Reserve. Onsdag den 11. februar 2009 udløb en EUR/CHF-valutaswap på 35,3 mia. schweiziske franc, og en ny på 35,7 mia. schweiziske franc, med en løbetid på syv dage, blev afviklet. Fredag den 13. februar 2009 udløb en EUR/CHF-valutaswap på 0,7 mia. schweiziske franc med en løbetid på 84 dage. Disse operationer blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem ECB og Schweizerische Nationalbank og havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 2,3 mia. euro til 283,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,2 mia. euro til 740,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 1,7 mia. euro til 82,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 49,3 mia. euro til 605,2 mia. euro. Onsdag den 11. februar 2009 udløb en primær markedsoperation på 207,1 mia. euro, og en ny på 197,7 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb en supplerende langfristet markedsoperation på 113,4 mia. euro, og en ny på 104,7 mia. euro, med en løbetid på 28 dage, blev afviklet. Torsdag den 12. februar 2009 udløb en supplerende langfristet markedsoperation på 66,8 mia. euro, og en ny på 18,5 mia. euro, med en løbetid på tre måneder, blev afviklet. Samme dag blev en anden supplerende langfristet markedsoperation på 10,7 mia. euro afviklet med en løbetid på seks måneder.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,6 mia. euro (mod 0,8 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 75,9 mia. euro (mod 180,7 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 52,5 mia. euro til 247,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 218.159 −155
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 159.243 −454
2.1 Tilgodehavender hos IMF 13.129 −42
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 146.114 −411
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 168.287 −2.626
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 21.293 −1.015
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 21.293 −1.015
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 681.286 −55.929
5.1 Primære markedsoperationer 198.383 −9.369
5.2 Langfristede markedsoperationer 482.335 −46.286
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 562 −233
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 6 −40
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 27.737 −2.472
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 283.691 2.307
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.389 0
9 Andre aktiver 236.966 599
Aktiver i alt 1.834.052 −59.744
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 740.745 −1.187
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 323.588 −52.683
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 247.514 52.514
2.2 Indlånsfacilitet 75.938 −104.753
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 135 −444
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 332 −271
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 90.904 1.729
5.1 Offentlig forvaltning og service 82.578 1.654
5.2 Andre forpligtelser 8.327 76
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 238.857 −5.651
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet −113 −940
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.496 1.121
8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.496 1.121
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.446 0
10 Andre forpligtelser 175.849 −2.079
11 Revalueringskonti 176.589 0
12 Kapital og reserver 71.360 216
Passiver i alt 1.834.052 −59.744