Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 16 януари 2009 г.

20 януари 2009 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 26 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 16 януари 2009 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението между централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 10,7 млрд. евро до 348,1 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност. На 15 януари 2009 г., четвъртък, настъпи падежът на обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари в размер на 47,6 млрд. щатски долара и бе договорена нова на стойност 21,3 млрд. щатски долара с матуритет 28 дни. В същия ден настъпи падежът на друга обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари в размер на 41,1 млрд. щатски долара и бе договорена нова на стойност 58 млрд. щатски долара с матуритет седем дни. Също на 15 януари 2009 г., четвъртък, настъпи падежът на валутна суап операция в евро/щатски долари на стойност 0,1 млрд. щатски долара и бе договорена нова на стойност 0,1 млрд. щатски долара с матуритет 28 дни; настъпи и падежът на друга валутна суап операция в евро/щатски долари в размер на 3,3 млрд. щатски долара и бе договорена нова на стойност 0,8 млрд. щатски долара с матуритет седем дни. Тези валутни суап операции не се отразиха на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута. Всички транзакции, деноминирани в щатски долари, бяха извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между Европейската централна банка (ЕЦБ) и Системата на Федералния резерв. На 14 януари 2009 г., сряда, настъпи падежът на валутна суап операция в евро/швейцарски франкове в размер на 25,2 млрд. швейцарски франка и бе договорена нова на стойност 28,5 млрд. швейцарски франка с матуритет седем дни. Тази операция бе извършена от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между ЕЦБ и Швейцарската национална банка и не се отрази върху нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват намаление с 0,4 млрд. евро до 279,8 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. I от пасивите) намаляват със 7,9 млрд. евро до 743,3 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават със 7,1 млрд. евро до 97,9 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение от 29,6 млрд. евро до 539,4 млрд. евро. Следва да се отбележи, че намалението с 2,3 млрд. евро на обратните операции за фино регулиране (т. 2.4 от пасивите) се отнася до операции по паричната политика, извършени от централната банка на Словакия ( Národná banka Slovenska) преди нейното присъединяване към Евросистемата.

На 14 януари 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 216,1 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 203,8 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 7,1 млрд. евро (при 1,5 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 281,4 млрд. евро (при 315,3 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 11,7 млрд. евро до 169,2 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 218 366 −26
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 159 123 −380
2.1 Вземания от МВФ 13 218 4
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 145 905 −384
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 204 802 −13 237
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 21 481 964
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 21 481 964
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 821 887 −6 647
5.1 Основни операции по рефинансиране 204 501 −12 330
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 610 188 27
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 7 107 5 649
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 91 7
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 37 260 −19 601
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 279 790 −429
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 37 438 0
9 Други активи 230 508 4 444
Общо активи 2 010 655 −34 911
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 743 269 −7 863
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 450 764 −24 513
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 169 237 11 701
2.2 Депозитно улеснение 281 393 −33 861
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 −2 305
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 134 −48
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 271 −54
4 Издадени дългови сертификати 1 003 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 106 609 7 957
5.1 Сектор „Държавно управление“ 97 917 7 147
5.2 Други задължения 8 692 810
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 270 975 −11 144
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 427 634
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 932 −3 585
8.1 Депозити, салда и други задължения 7 932 −3 585
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 446 0
10 Други задължения 174 232 3 660
11 Сметки за преоценка 176 589 0
12 Капитал и резерви 71 138 −2
Общо пасиви 2 010 655 −34 911
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите