Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 16. janvārī

2009. gada 20. janvārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 16. janvārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 26 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju rezultātā samazinājās par 10.7 mljrd. euro (līdz 348.1 mljrd. euro). Ceturtdien, 2009. gada 15. janvārī likviditāti palielinošam reversajam darījumam 47.6 mljrd. ASV dolāru apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgts jauns darījums 21.3 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 28 dienas. Tajā pašā dienā vēl vienam likviditāti palielinošam reversajam darījumam 41.1 mljrd. ASV dolāru apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgts jauns darījums 58 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Ceturtdien, 2009. gada 15. janvārī arī valūtas mijmaiņas operācijai (EUR/USD) 0.1 mljrd. ASV dolāru apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna operācija 0.1 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 28 dienas. Vēl vienai valūtas mijmaiņas operācijai (EUR/USD) 3.3 mljrd. ASV dolāru apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna operācija 0.8 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Šīs valūtas mijmaiņas operācijas neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju. Visus ASV dolāros denominētos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku (ECB) un Federālo rezervju sistēmu. Trešdien, 2009. gada 14. janvārī valūtas mijmaiņas operācijai (EUR/CHF) 25.2 mljrd. Šveices franku apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna operācija 28.5 mljrd. Šveices franku apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Eurosistēma veica šo operāciju saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Šveices Nacionālo banku, un tā neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms samazinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 279.8 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 7.9 mljrd. euro (līdz 743.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 7.1 mljrd. euro (līdz 97.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 29.6 mljrd. euro (līdz 539.4 mljrd. euro). Jāņem vērā, ka precizējošo reverso operāciju (2.4. pasīvu postenis) apjoma samazināšanās par 2.3 mljrd. euro attiecas uz Národná banka Slovenska veiktajām monetārās politikas operācijām pirms pievienošanās Eurosistēmai.

Trešdien, 2009. gada 14. janvārī galvenajai refinansēšanas operācijai 216.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 203.8 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 7.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1.5 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 281.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 315.3 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 11.7 mljrd. euro (līdz 169.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 218,366 −26
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 159,123 −380
2.1 SVF debitoru parādi 13,218 4
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 145,905 −384
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 204,802 −13,237
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 21,481 964
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 21,481 964
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 821,887 −6,647
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 204,501 −12,330
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 610,188 27
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 7,107 5,649
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 91 7
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 37,260 −19,601
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 279,790 −429
8 Valdības parāds euro 37,438 0
9 Pārējie aktīvi 230,508 4,444
Kopā aktīvi 2,010,655 −34,911
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 743,269 −7,863
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 450,764 −24,513
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 169,237 11,701
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 281,393 −33,861
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 −2,305
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 134 −48
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 271 −54
4 Emitētie parāda vērtspapīri 1,003 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 106,609 7,957
5.1 Saistības pret valdību 97,917 7,147
5.2 Pārējās saistības 8,692 810
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 270,975 −11,144
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,427 634
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,932 −3,585
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,932 −3,585
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,446 0
10 Pārējās saistības 174,232 3,660
11 Pārvērtēšanas konti 176,589 0
12 Kapitāls un rezerves 71,138 −2
Kopā pasīvi 2,010,655 −34,911
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem