Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 16 januari 2009

20 januari 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 16 januari 2009 motsvarade minskningen på 26 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 10,7 miljarder EUR till 348,1 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner samt likvidiserande transaktioner. Torsdagen den 15 januari 2009 förföll en likvidiserande reverserad transaktion på 47,6 miljarder US-dollar och ersattes med en ny på 21,3 miljarder USD, med en löptid på 28 dagar. Samma dag förföll ytterligare en likvidiserande reverserad transaktion på 41,1 miljarder US-dollar och ersattes med en ny på 58 miljarder US-dollar, med en löptid på sju dagar. Torsdagen den 15 januari 2009 förföll även en EUR/USD valutaswapptransaktion på 0,1 miljard USD och ersattes med en ny på 0,1 miljard USD, med en löptid på 28 dagar. Samma dag förföll ytterligare en EUR/USD valutaswapptransaktion på 3,3 miljarder USD och ersattes med en ny på 0,8 miljarder USD, med en löptid på sju dagar. Dessa valutaswapptransaktioner påverkade inte på Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta. Alla USD-transaktioner genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och Federal Reserve System. Onsdagen den 14 januari 2009 förföll en EUR/CHF valutaswapptransaktion på 25,2 miljarder CHF och ersattes med en ny på 28,5 miljarder CHF, med en löptid på sju dagar. Denna transaktion genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och den schweiziska nationalbanken. Transaktionen påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) minskade med 0,4 miljarder EUR till 279,8 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 7,9 miljarder EUR till 743,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 7,1 miljarder EUR till 97,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 29,6 miljarder EUR till 539,4 miljarder EUR. Observera att minskningen på 2,3 miljarder EUR i finjusterande repotransaktioner (post 2.4 på skuldsidan) avser penningpolitiska transaktioner som genomfördes av Národná banka Slovenska före dess inträde i Eurosystemet.

Onsdagen den 14 januari 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 216,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 203,8 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 7,1 miljarder EUR (jämfört med 1,5 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 281,4 miljarder EUR (jämfört med 315,3 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 11,7 miljarder EUR till 169,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 218.366 −26
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 159.123 −380
2.1 Fordringar på IMF 13.218 4
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 145.905 −384
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 204.802 −13.237
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 21.481 964
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 21.481 964
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 821.887 −6.647
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 204.501 −12.330
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 610.188 27
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 7.107 5.649
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 91 7
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 37.260 −19.601
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 279.790 −429
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.438 0
9 Övriga tillgångar 230.508 4.444
Summa tillgångar 2.010.655 −34.911
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 743.269 −7.863
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 450.764 −24.513
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 169.237 11.701
2.2 Inlåningsfacilitet 281.393 −33.861
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 −2.305
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 134 −48
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 271 −54
4 Emitterade skuldcertifikat 1.003 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 106.609 7.957
5.1 Offentliga sektorn 97.917 7.147
5.2 Övriga skulder 8.692 810
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 270.975 −11.144
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.427 634
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.932 −3.585
8.1 Inlåning och övriga skulder 7.932 −3.585
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.446 0
10 Övriga skulder 174.232 3.660
11 Värderegleringskonton 176.589 0
12 Eget kapital 71.138 −2
Summa skulder 2.010.655 −34.911
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media