Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 16. januáru 2009

20. januára 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 16. januára 2009 došlo k poklesu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 26 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a refinančných operácií znížila o 10,7 mld. EUR na 348,1 mld. EUR. Vo štvrtok 15. januára 2009 bol splatný reverzný refinančný obchod v amerických dolároch v objeme 47,6 mld. USD a bol uzavretý ďalší v objeme 21,3 mld. USD so splatnosťou 28 dní. V ten istý deň bol splatný aj ďalší reverzný refinančný obchod v amerických dolároch v objeme 41,1 mld. USD a bol uzavretý ďalší v objeme 58 mld. USD so splatnosťou sedem dní. Vo štvrtok 15. januára 2009 bol splatný aj menový swap v amerických dolároch (EUR/USD) v hodnote 0,1 mld. USD a bol uzavretý ďalší v rovnakej výške so splatnosťou 28 dní, a rovnako bol splatný aj ďalší menový swap v amerických dolároch (EUR/USD) v hodnote 3,3 mld. USD a bol uzavretý ďalší vo výške 0,8 mld. USD so splatnosťou sedem dní. Na čistú devízovú pozíciu Eurosystému tieto menové swapy nemali žiadny vplyv. Eurosystém všetky uvedené obchody v amerických dolároch uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou (ECB) a Federálnym rezervným systémom. V stredu 14. januára 2009 bol splatný menový swap vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) v hodnote 25,2 mld. CHF a bol uzavretý ďalší vo výške 28,5 mld. CHF so splatnosťou sedem dní. Eurosystém túto operáciu uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi ECB a Swiss National Bank, pričom čistú devízovú pozíciu Eurosystému nijako neovplyvnila.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa znížil o 0,4 mld. EUR na 279,8 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 7,9 mld. EUR na 743,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 7,1 mld. EUR na 97,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 29,6 mld. EUR na 539,4 mld. EUR. V tejto súvislosti treba poznamenať, že pokles o 2,3 mld. EUR v rámci dolaďovacích reverzných operácií (položka 2.4 na strane pasív) predstavuje menovopolitické operácie Národnej banky Slovenska uskutočnené pred jej vstupom do Eurosystému.

V stredu 14. januára 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 216,1 mld. EUR a bola uzavretá ďalšia vo výške 203,8 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 7,1 mld. EUR (v porovnaní s 1,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 281,4 mld. EUR (v porovnaní s 315,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 11,7 mld. EUR na 169,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 218 366 −26
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 159 123 −380
2.1 Pohľadávky voči MMF 13 218 4
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 145 905 −384
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 204 802 −13 237
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 21 481 964
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 21 481 964
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 821 887 −6 647
5.1 Hlavné refinančné operácie 204 501 −12 330
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 610 188 27
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 7 107 5 649
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 91 7
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 37 260 −19 601
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 279 790 −429
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 438 0
9 Ostatné aktíva 230 508 4 444
Úhrn aktív 2 010 655 −34 911
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 743 269 −7 863
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 450 764 −24 513
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 169 237 11 701
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 281 393 −33 861
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 −2 305
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 134 −48
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 271 −54
4 Emitované dlhové certifikáty 1 003 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 106 609 7 957
5.1 Verejná správa 97 917 7 147
5.2 Ostatné záväzky 8 692 810
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 270 975 −11 144
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 427 634
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 932 −3 585
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 932 −3 585
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 446 0
10 Ostatné pasíva 174 232 3 660
11 Účty precenenia 176 589 0
12 Kapitál a rezervy 71 138 −2
Úhrn pasív 2 010 655 −34 911