SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 16. januar 2009

20. januar 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 16. januar 2009, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 26 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 10,7 mia. euro til 348,1 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer. Torsdag den 15. januar 2009 udløb en likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar på 47,6 mia. dollar, og en ny på 21,3 mia. dollar, med en løbetid på 28 dage, blev afviklet. Samme dag udløb yderligere en likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar på 41,1 mia. dollar, og en ny på 58 mia. dollar, med en løbetid på syv dage, blev afviklet. Ligeledes torsdag den 15. januar 2009 udløb en EUR/USD-valutaswap på 0,1 mia. dollar og en ny på 0,1 mia. dollar, med en løbetid på 28 dage, blev afviklet, og yderligere en EUR/USD-valutaswap på 3,3 mia. dollar udløb og en ny på 0,8 mia. dollar, med en løbetid på syv dage, blev afviklet. Disse valutaswaps havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta. Alle transaktionerne i amerikanske dollar blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank (ECB) og Federal Reserve. Onsdag den 14. januar 2009 udløb en EUR/CHF-valutaswap på 25,2 mia. schweiziske franc, og en ny på 28,5 mia. schweiziske franc, med en løbetid på syv dage, blev afviklet. Denne operation blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem ECB og Schweizerische Nationalbank og havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) faldt med 0,4 mia. euro til 279,8 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 7,9 mia. euro til 743,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 7,1 mia. euro til 97,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 29,6 mia. euro til 539,4 mia. euro. Det skal bemærkes, at faldet i finjusterende markedsoperationer (passivpost 2.4) på 2,3 mia. euro skyldes pengepolitiske operationer gennemført af Národná banka Slovenska inden bankens indtræden i Eurosystemet.

Onsdag den 14. januar 2009 udløb en primær markedsoperation på 216,1 mia. euro, og en ny på 203,8 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 7,1 mia. euro (mod 1,5 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 281,4 mia. euro (mod 315,3 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 11,7 mia. euro til 169,2 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 218.366 −26
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 159.123 −380
2.1 Tilgodehavender hos IMF 13.218 4
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 145.905 −384
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 204.802 −13.237
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 21.481 964
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 21.481 964
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 821.887 −6.647
5.1 Primære markedsoperationer 204.501 −12.330
5.2 Langfristede markedsoperationer 610.188 27
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 7.107 5.649
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 91 7
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 37.260 −19.601
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 279.790 −429
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.438 0
9 Andre aktiver 230.508 4.444
Aktiver i alt 2.010.655 −34.911
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 743.269 −7.863
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 450.764 −24.513
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 169.237 11.701
2.2 Indlånsfacilitet 281.393 −33.861
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 −2.305
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 134 −48
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 271 −54
4 Udstedte gældsbeviser 1.003 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 106.609 7.957
5.1 Offentlig forvaltning og service 97.917 7.147
5.2 Andre forpligtelser 8.692 810
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 270.975 −11.144
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.427 634
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.932 −3.585
8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.932 −3.585
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.446 0
10 Andre forpligtelser 174.232 3.660
11 Revalueringskonti 176.589 0
12 Kapital og reserver 71.138 −2
Passiver i alt 2.010.655 −34.911
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt