Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 16 stycznia 2009 r.

20 stycznia 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 16 stycznia 2009 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 26 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 10,7 mld euro do poziomu 348,1 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz operacji zapewniających płynność. W czwartek 15 stycznia 2009 r. przypadł termin zapadalności odwracalnej transakcji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich w wysokości 47,6 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowej transakcji w wysokości 21,3 mld USD, z terminem zapadalności 28 dni. Tego samego dnia przypadł także termin zapadalności odwracalnej transakcji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich w wysokości 41,1 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowej transakcji w wysokości 58 mld USD, z siedmiodniowym terminem zapadalności. W czwartek 15 stycznia 2009 r. przypadł również termin zapadalności swapa walutowego EUR/USD na kwotę 0,1 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowego swapa na kwotę 0,1 mld USD, z terminem 28 dni. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności swapa walutowego EUR/USD na kwotę 3,3 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowego swapa na kwotę 0,8 mld USD, z siedmiodniowym terminem zapadalności. Te swapy walutowe nie miały wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych. Wszystkie transakcje denominowane w dolarach amerykańskich zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) a Systemem Rezerwy Federalnej. W środę 14 stycznia 2009 r. przypadł termin zapadalności swapa walutowego EUR/CHF na kwotę 25,2 mld CHF oraz nastąpiło rozliczenie nowego swapa na kwotę 28,5 mld CHF, z siedmiodniowym terminem zapadalności. Transakcja ta została przeprowadzona przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a bankiem centralnym Szwajcarii (Swiss National Bank) i nie miała wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów strefy euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) obniżyły się o 0,4 mld euro do poziomu 279,8 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 7,9 mld euro do poziomu 743,3 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 7,1 mld euro do poziomu 97,9 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 29,6 mld euro do poziomu 539,4 mld euro. Należy zaznaczyć, że obniżenie się salda odwracalnych operacji dostrajających (pozycja pasywów 2.4) o 2,3 mld euro wynika z operacji polityki pieniężnej przeprowadzonych przez słowacki bank centralny (Národná banka Slovenska) przed przystąpieniem do Eurosystemu.

W środę 14 stycznia 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 216,1 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 203,8 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 7,1 mld euro (w porównaniu z 1,5 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 281,4 mld euro (w porównaniu z 315,3 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 11,7 mld euro do poziomu 169,2 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 218.366 −26
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 159.123 −380
2.1 Należności od MFW 13.218 4
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 145.905 −384
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 204.802 −13.237
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 21.481 964
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 21.481 964
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 821.887 −6.647
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 204.501 −12.330
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 610.188 27
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 7.107 5.649
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 91 7
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 37.260 −19.601
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 279.790 −429
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.438 0
9 Pozostałe aktywa 230.508 4.444
Aktywa razem 2.010.655 −34.911
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 743.269 −7.863
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 450.764 −24.513
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 169.237 11.701
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 281.393 −33.861
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 −2.305
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 134 −48
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 271 −54
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 1.003 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów strefy euro w euro 106.609 7.957
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 97.917 7.147
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.692 810
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 270.975 −11.144
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.427 634
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.932 −3.585
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 7.932 −3.585
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.446 0
10 Pozostałe zobowiązania 174.232 3.660
11 Różnice z aktualizacji wyceny 176.589 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.138 −2
Pasywa razem 2.010.655 −34.911
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami