Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 16. lednu 2009

20. ledna 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 16. ledna 2009 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 26 mil. EUR prodeji zlata, který provedla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě, která vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity snížil o 10,7 mld. EUR na 348,1 mld. EUR. Ve čtvrtek 15. ledna 2009 byla splatná reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o objemu 47,6 mld. USD a byla vypořádána další v hodnotě 21,3 mld. USD se splatností 28 dní. V tentýž den byla splatná další reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o objemu 41,1 mld. USD a byla vypořádána další v hodnotě 58 mld. USD se splatností sedm dní. Ve čtvrtek 15. ledna 2009 byla splatná také měnová swapová operace v eurech a amerických dolarech o objemu 0,1 mld. USD a byla vypořádána další v hodnotě 0,1 mld. USD se splatností 28 dní a byla splatná další měnová swapová operace v eurech a amerických dolarech o objemu 3,3 mld. USD a byla vypořádána další v hodnotě 0,8 mld. USD se splatností sedm dní. Tyto měnové swapové operace neměly žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému. Všechny transakce v amerických dolarech prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi Evropskou centrální bankou (ECB) a Federálním rezervním systémem. Ve středu 14. ledna 2009 byla splatná měnová swapová operace v eurech a švýcarských francích o objemu 25,2 mld. CHF a byla vypořádána další o objemu 28,5 mld. CHF se splatností sedm dní. Tuto operaci prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi ECB a Švýcarskou národní bankou. Tato operace neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) klesl o 0,4 mld. EUR na 279,8 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 7,9 mld. EUR na 743,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 7,1 mld. EUR na 97,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 29,6 mld. EUR na 539,4 mld. EUR. Je třeba poznamenat, že pokles o 2,3 mld. EUR u reverzních operací jemného doladění (položka 2.4 na straně pasiv) souvisí s měnovými operacemi Národní banky Slovensko před jejím vstupem do Eurosystému.

Ve středu 14. ledna 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 216,1 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 203,8 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 7,1 mld. EUR (ve srovnání s 1,5 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 281,4 mld. EUR (ve srovnání s 315,3 mld. EUR během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 11,7 mld. EUR na 169,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 218 366 −26
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 159 123 −380
2.1 Pohledávky za MMF 13 218 4
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 145 905 −384
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 204 802 −13 237
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 21 481 964
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 21 481 964
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 821 887 −6 647
5.1 Hlavní refinanční operace 204 501 −12 330
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 610 188 27
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 7 107 5 649
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 91 7
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 37 260 −19 601
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 279 790 −429
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 438 0
9 Ostatní aktiva 230 508 4 444
Aktiva celkem 2 010 655 −34 911
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 743 269 −7 863
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 450 764 −24 513
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 169 237 11 701
2.2 Vkladová facilita 281 393 −33 861
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 −2 305
2.5 Závazky z vyrovnání marže 134 −48
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 271 −54
4 Emitované dluhopisy 1 003 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 106 609 7 957
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 97 917 7 147
5.2 Ostatní závazky 8 692 810
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 270 975 −11 144
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 427 634
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 932 −3 585
8.1 Vklady a ostatní závazky 7 932 −3 585
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 446 0
10 Ostatní pasiva 174 232 3 660
11 Účty přecenění 176 589 0
12 Kapitál a rezervní fondy 71 138 −2
Pasiva celkem 2 010 655 −34 911